Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา

Back

Organization : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Mar 2019
View : 579

Deadline : 30 / April / 2019

 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. จัดทำบัญชีทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องของงบดุล งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 2. จัดทำรายงานการเงิน และรายงานสถานะการเงินต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และแหล่งทุนต่างๆ
 3. จัดทำบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน นำส่งข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและเงินกองทุน  สงเคราะห์เจ้าหน้าที่ สวท ให้แก่ธนาคาร   นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  และนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 4. จัดทำงบการเงินประจำปี
 5. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีด้านบัญชี  มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการทำบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 3. อายุไม่เกิน 45 ปี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 7. หากมีประสบการณ์ในสายงานอย่างต่อเนื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล 

 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th  ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

 

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน                                                                                 

 

Contact : info@ppat.or.th ,ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com, 02-9412320 ต่อ135

บัญชี / Accountant

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019