Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

สวท รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา

Back

Organization : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Mar 2019
View : 462

Deadline : 30 / April / 2019

 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม  รวมถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา  โดยมีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. จัดทำบัญชีทั่วไป ตรวจสอบความถูกต้องของงบดุล งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 2. จัดทำรายงานการเงิน และรายงานสถานะการเงินต่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และแหล่งทุนต่างๆ
 3. จัดทำบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน นำส่งข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและเงินกองทุน  สงเคราะห์เจ้าหน้าที่ สวท ให้แก่ธนาคาร   นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  และนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 4. จัดทำงบการเงินประจำปี
 5. รวบรวมและเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีด้านบัญชี  มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านการทำบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 3. อายุไม่เกิน 45 ปี
 4. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
 5. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับดี
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 7. หากมีประสบการณ์ในสายงานอย่างต่อเนื่องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

สวัสดิการ :  ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล 

 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : info@ppat.or.th  ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

 

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน                                                                                 

 

Contact : info@ppat.or.th ,ppat.bkk@gmail.com , Yongyuth26@gmail.com, 02-9412320 ต่อ135

บัญชี / Accountant

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Consultant

Consultant

24 May 2019