Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

พี่เลี้ยงเด็ก Full - time (Shelter Caretaker) ประจำสถานสงเคราะห์เด็กโครงการรักษ์เด็ก อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

Back

Organization : ADRA Thailand
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Mar 2019
View : 224

Deadline : 29 / April / 2019

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์ (แอ๊ดดร้า ประเทศไทย )

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและบรรเทาทุกข์(Adventist Development and Relief Agency: ADRA) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านมนุษยธรรม เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กโครงการรักษ์เด็ก  เป้าหมายของโครงการคือลดจำนวนเด็กที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ในชนบท พื้นที่จังหวัดเชียงราย 

 

 1. ตำแหน่ง: พี่เลี้ยงเด็ก Full - time (Shelter Caretaker) ประจำสถานสงเคราะห์เด็กโครงการรักษ์เด็ก อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- จัดการดูแลกิจกรรมประจำวันในบ้านพัก

- ติดต่อผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กเพื่อนัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเด็ก

- อบรมด้านทักษะอาชีพพื้นฐานให้กับเด็ก ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลโภชนาการ สุขภาพอนามัยแก่เด็กและพาไปโรงพยาบาล กรณีเจ็บป่วย หรือนัดพบแพทย์

- ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทางด้านจิตวิญญาณและศีลธรรมอันดีงามให้กับเด็ก

- เป็นตัวแทนของโครงการฯ ในการเข้าร่วมประชุมหรือติดต่อประสานงานกับเครือข่ายตามที่ได้รับมอบหมาย

- ออกแบบกิจกรรมและนำเสนอแผนงานให้กับผู้ประสานงานบ้านพัก

- จัดกิจกรรมระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ตามที่ได้รับมอบหมาย

- ดูแลเด็กให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ของบ้านพักเอย่างเคร่งครัด

- จัดเตรียมรายงานประจำเดือน ตามที่ได้รับมอบหมาย

- รับส่งเด็กในบ้านพักไปยังสถานศึกษาเป็นประจำทุกวัน

- ดูแลงานด้านการเกษตรและกิจกรรมฝึกอาชีพให้กับเด็ก

- ดูแลจัดการด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  และอาหาร

- บันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กและจัดเก็บลงในฐานข้อมูล

- ร่วมมือกับนักสังคมสงเคราะห์ในการให้คำปรึกษาหรือการบำบัดที่เหมาะสมแก่เด็ก

- พักในสถารสงเคราะห์ฯ เพื่อดูแลเด็ก

- ให้คำปรึกษา สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ ร่างกายและจิตใจให้แก่เด็ก

- สอนการบ้านหรือสอนพิเศษแก่เด็ก

- มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ หรือผู้ประสานงานบ้านพัก

 

คุณสมบัติการสมัคร

 • สัญชาติไทย เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถอยู่ประจำบ้านพักได้
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออาชีวศึกษา หรือปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานกับมูลนิธิฯ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็กและเยาวชน
 • มีความรักในการทำงานกับเด็ก และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเจรจาต่อรองได้
 • มีทักษทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
 • สามารถสื่อสารภาษาไทย
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและทำงานตามลำพังและเป็นทีมได้
 • เข้าใจและสามารถทำงานภายใต้บริบทองค์กรคริสเตียนได้

 

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายัง สำนักงานแอ๊ดดร้า ประเทศไทย

178/95 หมู่บ้านเวิล์ดคลับแลนด์ ซ. 2 ม. 7 ถ. เชียงใหม่-หางดง ต. หนองควาย อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230

วงเล็บมุมซอง ว่า “สมัครงานโครงการรักษ์เด็ก”

หรือส่งอีเมล์มาที่   hr@adrathailand.org

Contact : hr@adrathailand.org

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer นักกิจกรรม / Activist

Comments


Recent Posts

Relation Posts