Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี , เจ้าหน้าที่ประสานงาน ,

Back

Organization : มูลนิธิสัมมาชีพ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Apr 2019
View : 943

Deadline : 2 / May / 2019

มูลนิธิสัมมาชีพเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงจากภาคธุรกิจและประชาสังคมด้วยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยการสนับสนุนให้คนส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีการดำรงชีวิตที่ลดการเบียดเบียนผู้อื่นและลดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ดังนั้นมูลนิธิสัมมาชีพมีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลากร ที่มากความสามารถมีความคิดและทัศนคติที่ดีที่จะช่วยเหลือสังคมเพื่อมาช่วยกันผลักดันให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ดังนี้

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง (แบบประจำ)

เงินเดือน: 15,000-20,000 บาท

สถานที่ปฎิบัติงาน:  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

รายละเอียดงาน

- เตรียมเอกสารการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอก และภายในมูลนิธิฯ รวมถึงเงินเดือนของพนักงานในองค์กร

- จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี (Payment Voucher) ปรับปรุงบัญชี (Journal Voucher) การปิดบัญชีของมูลนิธิฯ ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำรายงานทางภาษี เช่น ภงด.1 ภงด.3, 53 และนำส่งรายงานการสมทบประกันสังคมเป็นรายเดือน

- จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ทุกสิ้นเดือน

- จัดทำรายงานการกระทบยอดบัญชีธนาคาร กับบัญชีแยกประเภททุกสิ้นเดือน

- ตรวจสอบ ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนรายรับ-รายจ่ายของโครงการต่างๆ

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

คุณลักษณะ

- มีวินัยในตัวเองสูง ซื่อสัตย์ รอบคอบ และสามารถศึกษางานด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี อัธยาศัยดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ตั้งแต่ ปวช. – ปริญญาตรี (ทุกสาขา)

- หากใช้ โปรแกรม express เป็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงาน (แบบประจำ)
วุฒิการศึกษา :      ตั้งแต่ ปวช. – ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ปฎิบัติงาน:  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร


คุณสมบัติ

  1. สามารถพัฒนาโครงการเขียนโครงการและบริหารโครงการ
  2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (word, excel, power point)
  3. เป็นคนอัธยาศัยดี มีความรับผิดชอบ อดทน มีน้ำใจและมีความเสียสละ
  4. ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
  5. จัดทำเอกสารประชุม สรุปรายงานการประชุม
  6. เป็นผู้ที่รักในการมีร่วนร่วมในการดำเนินงาน
  7. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  8. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 

    การรับสมัคร

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ sita.se@hotmail.com หรือมูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 เดอะฮาบิแทท ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310  โทรศัพท์ 02-530-9204-5  โทรสาร 02-530-9206

 

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

1) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

7) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 

Contact : sita.se@hotmail.com

บัญชี / Accountant การเงิน / Financier ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Relation Posts