Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : มูลนิธิวัฒนเสรี
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Apr 2019
View : 738

Deadline : 30 / April / 2019

          มูลนิธิวัฒนเสรีมีพันธกิจเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย  โดยใช้กิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเด็กในกลุ่มเสี่ยงและแบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่มีจิตสาธารณะและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมมือกันทำงาน

 

ฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนมูลนิธิวัฒนเสรี ทำงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันการค้ามนุษย์ ผ่านกิจกรรมด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสานและงานหัตถกรรมทำให้ชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพที่มั่นคงโอกาสใหม่ ๆ และการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นสุขให้กับชุมชน

 

ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาและบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน และหน่วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอ งานหัตถกรรม สินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจเพิ่มเติมแก่ชุมชนและองค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดจนโครงการเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง The Freedom Story และชุมชนท้องถิ่น

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

ด้านแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • กำหนดและดำเนินการตามแผนงานประจำปีของฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน The Freedom Story
 • แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนควรแสดงวิธีการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมและกิจกรรมการพัฒนาเพื่อช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย The Freedom Story เพื่อช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับเด็กและสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ
 • แผนการพัฒนาหน่วยธุรกิจเพื่อสังคมควรสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ The Freedom Story
 • บริหารจัดการและพัฒนาโครงการ/แผนงานดังกล่าว
 • สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรและบุคคลภายนอก

ด้านการระดมทุน

 • แสวงหาการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆสำหรับฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เขียนข้อเสนอโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้แก่มูลนิธิ ผู้สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • เสนอความคิดที่สร้างสรรค์และแนวทางการแก้ปัญหาในกระบวนการทำงานให้กับฝ่ายและมูลนิธิวัฒนเสรี/ Freedom Story
 • รายงานและปรึกษาหารือร่วมกับทีมงาน

 สร้างเครือข่ายกับบุคคลและองค์กร

 • พัฒนารายชื่อผู้ติดต่อ สร้างเครือข่ายกับผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชนและองค์กรธุรกิจ
 • เป็นตัวแทนมูลนิธิวัฒนเสรี/ Freedom Story และพันธกิจของเราต่อชุมชน
 • ร่วมมือกับชุมชนในภารกิจของมูลนิธิวัฒนเสรี/ Freedom Story

 

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาดหรือธุรกิจเพื่อสังคม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชน
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการธุรกิจและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการการจัดสรรทรัพยากร เทคนิคการเป็นผู้นำและการติดต่อประสานงาน
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคม/วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • มีทักษะและความทุ่มเทในการทำงาน การจัดการเวลาและการมอบหมายงานต่างๆได้ดี
 • มีความคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์และความเต็มใจที่จะริเริ่มที่จะทำสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงาน
 • มีความสามารถวิเคราะห์ สรุปและนำเสนอข้อมูลได้
 • มีความใส่ใจต่อผลกระทบทางสังคมและความมุ่งมั่นในภารกิจขององค์กร
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้และคล่องแคล่ว
 • สามารถขับขี่ มีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัว
 • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม:
  • Microsoft Office
  • การจัดการฐานข้อมูล
  • Google ปฏิทิน เอกสารและอีเมล์
  • Skype
  • Drop box, Box.com

 

ชั่วโมงและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ทำงานเฉลี่ย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะทำงานที่สำนักงานมูลนิธิวัฒนเสรี (สำนักงานใหญ่แม่ลาว) และสำนักงานย่อยเชียงรายในตัวเมือง จังหวัดเชียงราย
 • ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจต้องทำงานในช่วงเย็น-ค่ำและช่วงสุดสัปดาห์(ขึ้นอยู่กับภารกิจ)

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนประมาณ 20,000 - 30,000 บาท (พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ)
 • เงินออมทรัพย์
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดตามกฎหมายและวันหยุดพักร้อน
 • อื่นๆ

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ : 9 - 30 เมษายน 2562 หรือจนกว่าจะได้ผู้เหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครงานดังนี้

 • จดหมายสมัครงาน ระบุคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ระบุเหตุผลและแรงบันดาลใจในการทำงานกับองค์กรด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
 • ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
 • หลักฐานการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรง
 • ต้องมีข้อมูลบุคคลอ้างอิง 3 ท่านที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับผู้สมัคร

(เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ด้านการศึกษา การทำงาน หรือบุคลากรทางศาสนา)

 

      (มูลนิธิวัฒนเสรีขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น)

ส่งเอกสารทาง E-mail. : veerawit@thefreedomstory.org, worn@thefreedomstory.org และ narisara@thefreedomstory.org

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่  171 หมู่ 1 ต.โป่งแพร่  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตามเวลาทำการ  (กรุณาโทรติดต่อล่วงหน้า)

เบอร์โทรติดต่อ : 088-2992027 (สำนักงานใหญ่แม่ลาว)  และ 052-027-572 (สำนักงานย่อยเชียงราย)

Contact : narisara@thefreedomstory.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments