Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 1 ตำแหน่ง

Back

Organization : มูลนิธิวัฒนเสรี
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 9 Apr 2019
View : 1343

Deadline : 30 / April / 2019

          มูลนิธิวัฒนเสรีมีพันธกิจเพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศไทย  โดยใช้กิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเด็กในกลุ่มเสี่ยงและแบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่มีจิตสาธารณะและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อร่วมมือกันทำงาน

 

ฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนมูลนิธิวัฒนเสรี ทำงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและป้องกันการค้ามนุษย์ ผ่านกิจกรรมด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรแบบผสมผสานและงานหัตถกรรมทำให้ชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพที่มั่นคงโอกาสใหม่ ๆ และการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นสุขให้กับชุมชน

 

ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาและบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน และหน่วยวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอ งานหัตถกรรม สินค้าเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจเพิ่มเติมแก่ชุมชนและองค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดจนโครงการเพื่อสังคมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง The Freedom Story และชุมชนท้องถิ่น

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

ด้านแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

 • กำหนดและดำเนินการตามแผนงานประจำปีของฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน The Freedom Story
 • แผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนควรแสดงวิธีการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมและกิจกรรมการพัฒนาเพื่อช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับครอบครัวของกลุ่มเป้าหมาย The Freedom Story เพื่อช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับเด็กและสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ
 • แผนการพัฒนาหน่วยธุรกิจเพื่อสังคมควรสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ The Freedom Story
 • บริหารจัดการและพัฒนาโครงการ/แผนงานดังกล่าว
 • สร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงความร่วมมือกับองค์กรและบุคคลภายนอก

ด้านการระดมทุน

 • แสวงหาการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆสำหรับฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เขียนข้อเสนอโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้แก่มูลนิธิ ผู้สนับสนุน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • เสนอความคิดที่สร้างสรรค์และแนวทางการแก้ปัญหาในกระบวนการทำงานให้กับฝ่ายและมูลนิธิวัฒนเสรี/ Freedom Story
 • รายงานและปรึกษาหารือร่วมกับทีมงาน

 สร้างเครือข่ายกับบุคคลและองค์กร

 • พัฒนารายชื่อผู้ติดต่อ สร้างเครือข่ายกับผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐบาล องค์กรเอกชนและองค์กรธุรกิจ
 • เป็นตัวแทนมูลนิธิวัฒนเสรี/ Freedom Story และพันธกิจของเราต่อชุมชน
 • ร่วมมือกับชุมชนในภารกิจของมูลนิธิวัฒนเสรี/ Freedom Story

 

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาดหรือธุรกิจเพื่อสังคม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชน
 • ความรู้เกี่ยวกับหลักการธุรกิจและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนปฏิบัติการการจัดสรรทรัพยากร เทคนิคการเป็นผู้นำและการติดต่อประสานงาน
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคม/วิสาหกิจเพื่อสังคม
 • มีทักษะและความทุ่มเทในการทำงาน การจัดการเวลาและการมอบหมายงานต่างๆได้ดี
 • มีความคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์และความเต็มใจที่จะริเริ่มที่จะทำสิ่งที่จำเป็นต่อการทำงาน
 • มีความสามารถวิเคราะห์ สรุปและนำเสนอข้อมูลได้
 • มีความใส่ใจต่อผลกระทบทางสังคมและความมุ่งมั่นในภารกิจขององค์กร
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้และคล่องแคล่ว
 • สามารถขับขี่ มีใบอนุญาตขับขี่และมีพาหนะส่วนตัว
 • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม:
  • Microsoft Office
  • การจัดการฐานข้อมูล
  • Google ปฏิทิน เอกสารและอีเมล์
  • Skype
  • Drop box, Box.com

 

ชั่วโมงและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • ทำงานเฉลี่ย 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะทำงานที่สำนักงานมูลนิธิวัฒนเสรี (สำนักงานใหญ่แม่ลาว) และสำนักงานย่อยเชียงรายในตัวเมือง จังหวัดเชียงราย
 • ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจต้องทำงานในช่วงเย็น-ค่ำและช่วงสุดสัปดาห์(ขึ้นอยู่กับภารกิจ)

 

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • เงินเดือนประมาณ 20,000 - 30,000 บาท (พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ)
 • เงินออมทรัพย์
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันภัยอุบัติเหตุ
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดตามกฎหมายและวันหยุดพักร้อน
 • อื่นๆ

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ : 9 - 30 เมษายน 2562 หรือจนกว่าจะได้ผู้เหมาะสมกับตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครงานดังนี้

 • จดหมายสมัครงาน ระบุคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่ง ระบุเหตุผลและแรงบันดาลใจในการทำงานกับองค์กรด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
 • ประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
 • หลักฐานการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายหน้าตรง
 • ต้องมีข้อมูลบุคคลอ้างอิง 3 ท่านที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติกับผู้สมัคร

(เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ด้านการศึกษา การทำงาน หรือบุคลากรทางศาสนา)

 

      (มูลนิธิวัฒนเสรีขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น)

ส่งเอกสารทาง E-mail. : veerawit@thefreedomstory.org, worn@thefreedomstory.org และ narisara@thefreedomstory.org

หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่  171 หมู่ 1 ต.โป่งแพร่  อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตามเวลาทำการ  (กรุณาโทรติดต่อล่วงหน้า)

เบอร์โทรติดต่อ : 088-2992027 (สำนักงานใหญ่แม่ลาว)  และ 052-027-572 (สำนักงานย่อยเชียงราย)

Contact : narisara@thefreedomstory.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019