Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา

Back

Organization : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Apr 2019
View : 529

Deadline : 25 / April / 2019

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร รุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานสร้างเสริมสุขภาพ ดังนี้

ผู้อำนวยกำร สำนักสนับสนุนกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพ จำนวน 1 อัตรา

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของแผนหลัก ของ สสส. ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุน และทิศทางที่ สสส. กำหนดไว้และสามารถบริหารจัดการให้มีการขับเคลื่อนแผนฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการประมาณการงบประมาณ การจัดสรรงบฯ การวางแผนการใช้งบฯ และบริหารจัดการการใช้งบฯ ตามแผนการอนุมัติและแผนการเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของแผนฯ ที่รับผิดชอบ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
 3. บริหารจัดการแผน/แผนงาน/โครงการ ตั้งแต่ช่วง “up stream” ได้แก่ การจัดกระบวนการพัฒนาข้อเสนอแผนงาน/โครงการให้มีคุณภาพรวมถึงการกำหนดวงเงินงบฯ ที่เหมาะสม การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองทางวิชาการ การประสานกับภาคีเพื่อปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการ  และช่วง “down stream” ได้แก่ การกำกับติดตาม และดูแลสนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. บริหารภาคีและเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับ สสส. รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์ทั้งกับภาคีเครือข่าย และระหว่างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. บริหารจัดการบุคลากรในสำนักในภาพรวม โดยการบริหาร อำนวยการ จัดสรรบทบาทหน้าที่ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ และสื่อสารให้บุคลากรภายใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ชัดเจนในเป้าหมายของสำนักและองค์กร
 6. กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ ในการทำงานภายในสำนัก เพื่อให้มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติของ สสส.ที่เกี่ยวข้อง
 7. ค้นหาโอกาสและสนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ และการประสานพลังกับทั้งส่วนงานภายใน สสส. และกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 8. ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจของสำนัก หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของสำนักงาน
 9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีพื้นฐานการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่ง ได้แก่ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษา การพัฒนา หรือสาขาอื่นๆ ที่เหมาะสม
 2. อายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหาร (ผู้บริหารระดับกลาง)ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านบริหารหรือประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพหรือด้านสังคม และ/หรือการบริหารทุนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
 4. สามารถวิเคราะห์ ถ่ายทอด หรือสื่อสารข้อมูล ในเชิงนโยบาย แนวคิด และหลักการด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีภาวะผู้นำ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้งการพูด การเขียน  และการนำเสนอ
 7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการพูด และการเขียน
 8. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ในระดับดี
 9. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 10. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

 

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร

วันนี้–25 เมษายน 2562

เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น

2 พฤษภาคม 2562

การสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับ สสส. ของผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น

8 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 สสส.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

15 พฤษภาคม 2562

เว็บไซต์ สสส., FB

  

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

 

                      ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ สสส. และ FB – Thai Health Recruitment Center

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 เมษายน 2562

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น

Contact : recruit@thaihealth.or.th

ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019