Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager – RoLD in Action)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 11 Apr 2019
View : 411

Deadline : 25 / April / 2019

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

วางแผน นำเสนอแผนงาน และบริหารจัดการโครงการพิเศษต่าง ๆ ของสำนัก โดยเน้นภารกิจการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับเยาวชน (ขั้นอุดมศึกษา) กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ และกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและสูงในภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและ/หรือองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

- จัดทำแผนงานในภาพรวม แผนปฏิบัติการ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ และแผนการประชาสัมพันธ์โครงการได้อย่างเหมาะสม
- จัดทำข้อเสนอโครงการและคำขอรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และจากการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และ/หรือโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
- บริหารจัดการโครงการและวงเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสม อย่างประหยัดและคุ้มค่า
- สามารถทำงานเชิงวิชาการ เช่น เขียนและแปลบทความ ทั้งบทความเชิงวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งการร่างจดหมายทางการและอีเมล์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม
- สามารถทำงานในเชิงขับเคลื่อนแผนงานสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และถอดบทเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษาเพื่อการเรียนรู้ และการผลักดันให้เกิดผล (impact) ในระดับชุมชนหรือระดับประเทศในอนาคต
- สามารถติดต่อประสานงานกับเครือข่ายองค์กร และ/หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการ ทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดตามผลการดำเนินงาน และรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลเพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารฯ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุม กำกับดูแล งานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับการมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารการจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในด้านการบริหารจัดการโครงการ งานวิชาการ การจัดหลักสูตรอบรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน
- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานโครงการกับทั้งใน และต่างประเทศ

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : 021189400 ext 117

ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

18 Jun 2019