Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่ประเมินผลและจัดทำตัวชี้วัดองค์กร (Performance Evaluation Officer)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 11 Apr 2019
View : 153

Deadline : 25 / April / 2019

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ TIJ

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

วางแผน จัดทำงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน งานประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสถาบัน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

- ศึกษา ภารกิจหลัก นโยบายของสถาบัน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน หรือแผนการดำเนินงานให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
- ศึกษา กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย การดำเนินงานของสถาบัน ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินการต่างๆ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบัน เพื่อจัดทำรายงานและบทสรุปการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลประโยชน์ที่สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการประเมินการดำเนินงานขององค์กรตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- บริหาร ติดต่อ และประสานงานนโยบายของสถาบันกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดให้มีการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
- ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้สถาบันฯ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- การศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์: 3 - 5 ปี ด้าน : การจัดทำงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การวางแผนกลยุทธ์องค์กร หรือ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

Contact : 021189400 ext 117

บัญชี / Accountant การเงิน / Financier

Comments