Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Project Manager

Back

Organization : HAND Social Enterprise
Type : Business / องค์กรภาคธุรกิจ
Date : 19 Apr 2019
View : 1015

Deadline : 31 / May / 2019

HAND Social Enterprise 
วิสาหกิจเพื่อสังคม มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถลดปัญหาคอร์รัปชันลงได้ในที่สุดด้วยการบริหารจัดการโครงการพร้อมให้คำปรึกษาโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชัน

เปิดรับเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ ที่สนใจและพร้อมจะนำความรู้ ความสามารถ มาร่วมแก้ปัญหาสังคม และพัฒนาตนเองไปด้วยกัน

Project Manager (ผู้จัดการโครงการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท


คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 23-30 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
- มีความสนใจในการแก้ปัญหาสังคมและพร้อมพัฒนาตัวเอง
- มีทักษะในการบริหารจัดการ คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
- มีทักษะในการจับประเด็น สามารถนำมาวิเคราะห์และสรุปได้
- มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถทำงานเอกสารที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบได้
- ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
- มีทักษะในการนำเสนองาน
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงาน
- จัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนงานขององค์กร
- วางแผนและบริหารจัดการโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์
- ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด
- ติดตามประเมินผลโครงการ พร้อมทำรายงานสรุปโครงการ
- จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น แผนงานโครงการ ข้อเสนอโครงการ เอกสารการประชุม เป็นต้น
- จดบันทึก จัดทำสรุปประชุม รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ
- ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน : HAND Social Enterprise ซ.ทองหล่อ 13 (www.hand.co.th)

วิธีการสมัคร : ส่ง CV พร้อมแนบผลงานมาได้ที่ HR@hand.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ : www.facebook.com/HANDenterprise

Contact : HR@hand.co.th

Contact : HR@hand.co.th

ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

HROD Officer

HROD Officer

6 Jun 2019