Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Project Coordinator

Back

Organization : มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 May 2019
View : 583

Deadline : 4 / June / 2019

ชื่อตำแหน่ง : Project Coordinator

 

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purposes) :

เชื่อมโยงในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ตั้งแต่ สรรหาแหล่งทุน ประสานแหล่งทุนและเครือข่ายวิจัย สร้างกระบวนการพัฒนาโครงการ บริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานเอกสารทางวิชาการที่สะท้อนการดำเนินงาน วางแผนผลักดันให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสาธารณะ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้เรื่องและเข้าใจตรงกัน รวมถึงการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ข้อสงสัยที่มาจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ การช่วยเหลือบุคลากรประจำสถาบันต่างๆ ในการส่งผ่านข้อมูล และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติการของสถาบัน ทั้งนี้ อาจจำเป็นต้องอาศัยทักษะและความรู้ขั้นพื้นฐานของงานวิจัยทางคลินิก/การแพทย์/สุขภาพ/สาธารณสุข หรืองานพัฒนาโครงสร้างสำหรับรองรับการทำวิจัย และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการที่ได้รับผิดชอบ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความน่าเชื่อถือของผลงานวิจัย

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key areas of Responsibility) :

  1. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
  2. วางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  3. จัดระบบข้อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ระบบการทำงานของโครงการ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าเพื่อรายงานต่อผู้บริหารทราบ โดยเน้นความถูกต้อง เกิดความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง และทันเวลา
  4. ออกแบบกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายโดยมุ่งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม การเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆในรูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมมนา เป็นต้น
  5. สรุปรายงาน หรือ สรุปบทเรียนจากการทำงาน รวมถึงการสรุปการประชุมที่รับผิดชอบ
  6. สืบค้น รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในรูปแบบของฐานข้อมูลที่สามารถแบ่งปันให้เกิดการใช้งานในองค์กรได้
  7. ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้โครงการเป็นที่รู้จัก
  8. ช่วยงานอื่นๆของสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ ประจำตำแหน่ง (Job Specification) :

ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขาวิชา :  สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ระบาดวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) :

  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิชาการ การบริหารจัดการโครงการวิจัย/งานวิจัย รวมถึงการจัดงานประชุมเชิงวิชาการ

 

 

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

E-mail : wanpen@thaimedresnet.org โทร. 081-989-3797

 

Contact : wanpen@thaimedresnet.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Consultant

Consultant

24 May 2019