Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Project Coordinator

Back

Organization : มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 3 May 2019
View : 812

Deadline : 4 / June / 2019

ชื่อตำแหน่ง : Project Coordinator

 

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purposes) :

เชื่อมโยงในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ตั้งแต่ สรรหาแหล่งทุน ประสานแหล่งทุนและเครือข่ายวิจัย สร้างกระบวนการพัฒนาโครงการ บริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานเอกสารทางวิชาการที่สะท้อนการดำเนินงาน วางแผนผลักดันให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสาธารณะ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้เรื่องและเข้าใจตรงกัน รวมถึงการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ข้อสงสัยที่มาจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ การช่วยเหลือบุคลากรประจำสถาบันต่างๆ ในการส่งผ่านข้อมูล และงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติการของสถาบัน ทั้งนี้ อาจจำเป็นต้องอาศัยทักษะและความรู้ขั้นพื้นฐานของงานวิจัยทางคลินิก/การแพทย์/สุขภาพ/สาธารณสุข หรืองานพัฒนาโครงสร้างสำหรับรองรับการทำวิจัย และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการที่ได้รับผิดชอบ เพื่อสร้างความมั่นใจถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความน่าเชื่อถือของผลงานวิจัย

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Key areas of Responsibility) :

  1. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
  2. วางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  3. จัดระบบข้อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ระบบการทำงานของโครงการ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าเพื่อรายงานต่อผู้บริหารทราบ โดยเน้นความถูกต้อง เกิดความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง และทันเวลา
  4. ออกแบบกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายโดยมุ่งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เช่น การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรม การเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆในรูปแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมมนา เป็นต้น
  5. สรุปรายงาน หรือ สรุปบทเรียนจากการทำงาน รวมถึงการสรุปการประชุมที่รับผิดชอบ
  6. สืบค้น รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในรูปแบบของฐานข้อมูลที่สามารถแบ่งปันให้เกิดการใช้งานในองค์กรได้
  7. ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้โครงการเป็นที่รู้จัก
  8. ช่วยงานอื่นๆของสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ ประจำตำแหน่ง (Job Specification) :

ระดับการศึกษา  :  ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขาวิชา :  สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ระบาดวิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) :

  • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิชาการ การบริหารจัดการโครงการวิจัย/งานวิจัย รวมถึงการจัดงานประชุมเชิงวิชาการ

 

 

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

E-mail : wanpen@thaimedresnet.org โทร. 081-989-3797

 

Contact : wanpen@thaimedresnet.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019