Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

MARKETING COMMUNICATION COORDINATOR

Back

Organization : Hatch / King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 3 May 2019
View : 535

Deadline : 31 / May / 2019

MARKETING COMMUNICATION COORDINATOR

 

Organization: Hatch /  King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

Type: องค์กรภาครัฐ / สถาบันการศึกษา

Deadline: 31 May 2019

 

ศูนย์ Hatch          

Hatch เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและขยายสังคมการเรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ กลุ่มเป้าหมายของ Hatch จึงเป็นนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ในขณะเดียวกัน Hatch ก็ทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกด้วย เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และลงมือทำภายใต้บริบท/โจทย์ความต้องการจริง ตลอดจนดำเนินโครงการบ่มเพาะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

ความท้าทายของงานสื่อสารการตลาดจึงอยู่ที่การทำให้ศูนย์ Hatch และแนวคิดความเป็นผู้ประกอบเป็นที่รู้จักและเข้าถึงในกลุ่มนักศึกษามากขึ้น พร้อมกับสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรภายนอกไปด้วย

ถ้าคุณมีความสนใจเรื่องความเป็นผู้ประกอบการ เชื่อมั่น และเห็นโอกาสในการสร้างประสบการณ์และทักษะของความเป็นผู้ประกอบการให้คนรุ่นใหม่ พร้อมๆ กับที่มีใจ อยากใช้ความสามารถของตัวเองในการทำงานสื่อสารภายใต้องค์กรขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่ให้ได้ทดลองและพัฒนาฝีมือผ่านการลงมือทำงานจริง คุณคือคนที่เรากำลังมองหาอยู่!

 

Job Description

- วางแผนและดำเนินการตามแผนการสื่อสารการตลาด โดยสามารถใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับแผนการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

- ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กรในภาพรวม ทั้งช่องทาง online และกิจกรรม/สื่อ offline

- รับผิดชอบงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมต่างๆ ทั้งก่อนและหลังจบกิจกรรม

- ดูแลการออกแบบ ผลิตสื่อ การทำเนื้อหา และประเมินผลการสื่อสารจากช่องทาง social media

- เป็นจุดประสานหลักในการให้ข้อมูล/ตอบคำถามทาง social media

 

Qualifications

- จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการสื่อสารการตลาด การทำประชาสัมพันธ์

- มีวินัยและสามารถรับผิดชอบงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้

- มีทักษะในการวางแผน การสื่อสาร การตัดสินใจ ทักษะการพูดในที่สาธารณะ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- มีประสบการณ์ในการใช้ social media tools

- สนใจเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยีและความเป็นผู้ประกอบการ

- มีประสบการณ์หรือมีทักษะด้านการเขียน is a plus!

 

สำหรับผู้ที่สนใจ ส่ง CV พร้อมรูปภาพ มาที่ hello@hatch.kmutt.ac.th  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 02-4707926

ที่อยู่ : อาคาร KX ชั้น 13 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
///////////////////////////////////////////////////////////////////

Contact : hello@hatch.kmutt.ac.th

ผู้ประสานงาน / Coordinator ระดมทุน / Fundraising

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019