Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

PROGRAM COORDINATOR

Back

Organization : Hatch / King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 3 May 2019
View : 939

Deadline : 31 / May / 2019

PROGRAM COORDINATOR

 

Organization: Hatch /  King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

Type: องค์กรภาครัฐ / สถาบันการศึกษา

Deadline: 31 May 2019

 

ศูนย์ Hatch          

Hatch เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ที่มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและขยายสังคมการเรียนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ กลุ่มเป้าหมายของ Hatch จึงเป็นนักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี ในขณะเดียวกัน Hatch ก็ทำงานร่วมกับองค์กรภายนอกด้วย เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และลงมือทำภายใต้บริบท/โจทย์ความต้องการจริง ตลอดจนดำเนินโครงการบ่มเพาะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

ความสำคัญของการประสานงานโปรแกรม คือ การดำเนินการเพื่อให้กิจกรรมที่วางแผนไว้เกิดขึ้นได้จริง และประเมินผลเพื่อการพัฒนาและจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้และตรงใจนักศึกษาได้มากขึ้น

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ เชื่อมั่น และเห็นโอกาสในการสร้างประสบการณ์และทักษะของความเป็นผู้ประกอบการให้คนรุ่นใหม่ พร้อมๆ กับที่ชอบการลงมือทำ มุ่งมั่นกับการทำให้งานเสร็จและเกิดผลลัพธ์จริง งานนี้จะเป็นพื้นที่ให้คุณได้แสดงฝีมือ และเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วยตัวเอง ถ้าคิดว่าใช่ จะรออะไรอยู่!

 

Job Description

- สนับสนุนส่วนงานบ่มเพาะ ทั้งใน Incubator และ Accelerator Program รวมถึงการประสานงานต่างๆระหว่างโปรแกรม

- สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความเป็นผู้ประกอบการ (Bootcamp และ เวิร์กช้อปต่างๆ)

- รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตื่นตัวและตระหนักรู้เรื่องความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย

- ประเมินผลของกิจกรรมและนำข้อมูลมาพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมขึ้น

- ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเพื่อการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา

 

Qualifications

- จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

- มีความรู้พื้นฐานหรือมีความสนใจเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยีและความเป็นผู้ประกอบการ

- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ประกอบการหรือการพัฒนานวัตกรรม

- มีทักษะในการบริหารจัดการ การประสานงาน (Project management)

- มีประสบการณ์และชอบการจัดกิจกรรม (Event organizer)

- มีวินัยและสามารถรับผิดชอบงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้

- มีทักษะในการวางแผน การตัดสินใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- สามารถยืดหยุ่นต่อเวลาในการทำงานได้ (ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมในวันเสาร์อาทิตย์ สามารถมาทำงานได้)

 

สำหรับผู้ที่สนใจ ส่ง CV พร้อมรูปภาพ มาที่ hello@hatch.kmutt.ac.th  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. 02-4707926

ที่อยู่ : อาคาร KX ชั้น 13 เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

Contact : hello@hatch.kmutt.ac.th

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019