Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Admin & Logistic Specialist (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 3 May 2019
View : 725

Deadline : 31 / May / 2019

Admin & Logistic Specialist (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน)หรือThailand Institute of Justice (TIJ)

 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือ ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

วิเคราะห์ วางแผน ประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ ในการบริหารงานธุรการและโลจิสติกส์ของโครงการและกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามกำหนดระยะเวลา ตลอดจนการบริหารงานธุรการต่าง ๆ ของสถาบันฯ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

- เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารในการวิเคราะห์ วางแผน กำกับดูแลในด้านการบริหารงานธุรการและโลจิสติกส์ รวมถึงบริการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่สถาบันวางไว้ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาที่กำหนด

- สนับสนุนสำนักและกลุ่มโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมายในการบริหารงานธุรการโครงการ เช่น การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/การเดินทาง/กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด

- เป็นตัวกลางในการประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักและกลุ่มโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 

- จัดทำ พัฒนา และตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในระบบงานของตนเอง โดยจัดทำรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด

- ดูแล และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานธุรการและโลจิสติกส์ในแต่ละวันเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาชา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานเฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานโครงการ งานจัดประชุม อบรม สัมนา และการประสานงานทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

- มีประสบการณ์การทำงานในภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

- มีทักษะทางด้านการสื่อสาร (Communication & Inter-Personal Skills)

- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Consultant

Consultant

24 May 2019