Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Admin & Logistic Specialist (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 3 May 2019
View : 934

Deadline : 31 / May / 2019

Admin & Logistic Specialist (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน)หรือThailand Institute of Justice (TIJ)

 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือ ข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

วิเคราะห์ วางแผน ประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ ในการบริหารงานธุรการและโลจิสติกส์ของโครงการและกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามกำหนดระยะเวลา ตลอดจนการบริหารงานธุรการต่าง ๆ ของสถาบันฯ

 

Job Family

Professional

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

- เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารในการวิเคราะห์ วางแผน กำกับดูแลในด้านการบริหารงานธุรการและโลจิสติกส์ รวมถึงบริการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่สถาบันวางไว้ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาที่กำหนด

- สนับสนุนสำนักและกลุ่มโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมายในการบริหารงานธุรการโครงการ เช่น การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/การเดินทาง/กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด

- เป็นตัวกลางในการประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักและกลุ่มโครงการวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง 

- จัดทำ พัฒนา และตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในระบบงานของตนเอง โดยจัดทำรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่กำหนด

- ดูแล และดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานธุรการและโลจิสติกส์ในแต่ละวันเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาชา บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานเฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานโครงการ งานจัดประชุม อบรม สัมนา และการประสานงานทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

- มีประสบการณ์การทำงานในภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

- มีทักษะทางด้านการสื่อสาร (Communication & Inter-Personal Skills)

- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019