Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 3 May 2019
View : 1033

Deadline : 31 / May / 2019

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

สนับสนุนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผนในการดำเนินงานวิจัย งานวิเคราะห์นโยบาย รวมทั้งประสานงานและบริหารจัดการโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งใน/ระหว่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและจัดทำองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายผ่านเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

Job Family

Academic

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

(1) งานด้าน Project Management (70%) 

- วางแผนการทำงานเพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเด็นเชิงนโยบายร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการ และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม และวิทยากรอย่างเหมาะสม

- ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดเตรียมเอกสารและเนื้อหาสำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสารแนะนำการประชุม ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เป็นต้น

- ติดตามข้อมูล และสื่อสารอย่างเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย (เช่น วิทยากรและผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ) รวมทั้ง สนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์คุณสมบัติผู้สมัครตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตรพิจารณาตัดสินใจได้ตามเงื่อนไขเวลา

- ดูแลและรับผิดชอบการบริหารจัดการให้หลักสูตรเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบผลสำเร็จ
บริหารจัดการการประเมินผลหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะและรายงานผลสำหรับผู้บริหารเพื่อปรับปรุงการจัดหลักสูตรครั้งต่อไป

 

(2) งานด้าน Policy and Research (30%)

- ค้นคว้า ศึกษา รวบรวมข้อมูล แนวคิด/ทฤษฎีและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำข้อวิเคราะห์นโยบายและมาตรฐานทั้งใน/ต่างประเทศ ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือและโครงการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย

- เขียนบทความเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (white papers/policy papers/briefs) ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกกระดับกระบวนการยุติธรรม ในไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนบทบาทของสถาบันฯในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ เช่น CCPCJ, Crime Congress เป็นต้น

- มีส่วนร่วมในการริเริ่ม เจรจาและนำเสนอผลงานทั้งในส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ ผลวิจัยให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในและระหว่างประเทศ

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ นโยบายสาธารณะ

- มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิชาการโดยเฉพาะงานในกระบวนการยุติธรรม งานวิจัยเชิงนโยบาย

- การจัดอบรม และงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างน้อย 3 – 5 ปี

- มีประสบการณ์ในการเขียนบทความเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (white papers/policy papers/briefs) ที่เกี่ยวกับด้านหลัก นิติธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และกระบวนการยุติธรรม

- มีประสบการณ์การทำงานวิจัยทั้งใน และระหว่างประเทศ

- มีองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกระบวนการความคิดใหม่ๆ สำหรับการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาสังคม

- มีทักษะใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองาน รวมทั้งโปรแกรมสำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้เป็น อย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานโครงการ (อย่างเป็นทางการ) ทั้งใน และต่างประเทศ

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Project Assistant

Project Assistant

17 Jul 2019