Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 3 May 2019
View : 803

Deadline : 31 / May / 2019

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

สนับสนุนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผนในการดำเนินงานวิจัย งานวิเคราะห์นโยบาย รวมทั้งประสานงานและบริหารจัดการโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งใน/ระหว่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและจัดทำองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายผ่านเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

(1) งานด้าน Project Management (70%) 

- วางแผนการทำงานเพื่อมุ่งขับเคลื่อนประเด็นเชิงนโยบายร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับคุณภาพของกระบวนการยุติธรรม

- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการจัดโครงการ และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม และวิทยากรอย่างเหมาะสม

- ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดเตรียมเอกสารและเนื้อหาสำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น เอกสารแนะนำการประชุม ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ เป็นต้น

- ติดตามข้อมูล และสื่อสารอย่างเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งในและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย (เช่น วิทยากรและผู้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ) รวมทั้ง สนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์คุณสมบัติผู้สมัครตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้ เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารหลักสูตรพิจารณาตัดสินใจได้ตามเงื่อนไขเวลา

- ดูแลและรับผิดชอบการบริหารจัดการให้หลักสูตรเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบผลสำเร็จ
บริหารจัดการการประเมินผลหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะและรายงานผลสำหรับผู้บริหารเพื่อปรับปรุงการจัดหลักสูตรครั้งต่อไป

 

(2) งานด้าน Policy and Research (30%)

- ค้นคว้า ศึกษา รวบรวมข้อมูล แนวคิด/ทฤษฎีและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำข้อวิเคราะห์นโยบายและมาตรฐานทั้งใน/ต่างประเทศ ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือและโครงการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย

- เขียนบทความเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (white papers/policy papers/briefs) ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกกระดับกระบวนการยุติธรรม ในไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนบทบาทของสถาบันฯในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ เช่น CCPCJ, Crime Congress เป็นต้น

- มีส่วนร่วมในการริเริ่ม เจรจาและนำเสนอผลงานทั้งในส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือ ผลวิจัยให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในและระหว่างประเทศ

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ นโยบายสาธารณะ

- มีประสบการณ์การทำงานด้านงานวิชาการโดยเฉพาะงานในกระบวนการยุติธรรม งานวิจัยเชิงนโยบาย

- การจัดอบรม และงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างน้อย 3 – 5 ปี

- มีประสบการณ์ในการเขียนบทความเชิงวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (white papers/policy papers/briefs) ที่เกี่ยวกับด้านหลัก นิติธรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และกระบวนการยุติธรรม

- มีประสบการณ์การทำงานวิจัยทั้งใน และระหว่างประเทศ

- มีองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการจัดกระบวนการความคิดใหม่ๆ สำหรับการขับเคลื่อนเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาสังคม

- มีทักษะใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

- มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองาน รวมทั้งโปรแกรมสำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ได้เป็น อย่างดี

- มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานโครงการ (อย่างเป็นทางการ) ทั้งใน และต่างประเทศ

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Consultant

Consultant

24 May 2019