Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

เจ้าหน้าที่นักกฎหมายและนโยบาย (Legal and Policy Officer) ประจำมูลนิธิ ภายใต้โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

Back

Organization : Human Rights and Development Foundation (HRDF)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 May 2019
View : 550

Deadline : 25 / May / 2019

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)/ Human Rights and Development Foundation (HRDF)

เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ มสพ. ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ (พม่า กัมพูชา และลาว) และทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในด้านการบังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะในภาคประมง

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่  1 ตำแหน่ง    ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ ที่กรุงเทพฯ

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักกฎหมายและนโยบาย (Legal and Policy Officer)  ประจำมูลนิธิ ภายใต้โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

– ให้คำปรึกษาทางกฎหมายด้านคดีแรงงานและคดีค้ามนุษย์ โดยเฉพาะคดีที่มีความ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็ก และคดีที่

เกี่ยวข้องกับลูกเรือประมง ตลอดจนบันทึกความก้าวหน้าของคดี

– ทำงานและประสานกับเครือข่ายทนายความในการให้ความช่วยเหลือคดีความ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายทนายความสามารถ

รับส่งคดีจากองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้อย่างราบรื่น

– ติดตามความก้าวหน้าของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอบทวิเคราะห์ได้

– ประสานและจัดประชุมกับหน่วยงานรัฐ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

– ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเพื่อส่งเสริมภารกิจอื่นๆ ของมูลนิธิ เช่น เป็นตัวแทนประชุมหรือนำเสนอในงานประชุม

ต่างๆ ดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานคดี เป็นต้น

 

คุณสมบัติ

  1. การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขานิติศาสตร์
  2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กระบวนการร้องทุกข์ร้องเรียนของลูกจ้าง โดยเฉพาะในบริบทของแรงงานข้ามชาติ
  3. มีความมุ่งมั่นและอดทนในการทำงานเพื่อสังคม
  4. สามารถทำงานกับกลุ่มและองค์กรที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มแรงงาน องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรภาครัฐ
  5. มีความยืดหยุ่นในการปฎิบัติงาน สามารถทำงานนอกเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อปฎิบัติงานได้โดยลำพัง
  6. มีทักษะในการพูดนำเสนอและเขียนภาษาไทย เช่น แถลงการณ์ บทความ งานวิจัย
  7. คุณสมบัติเพิ่มเติม หากมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  • มีประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ การทำงานรณรงค์เชิงนโยบาย และการประสานงาน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ดี โดยเฉพาะตอบโต้อีเมลและสนทนาได้

อัตราค่าตอบแทน:            20,000 – 25,000  บาท

เงื่อนไขและสวัสดิการ :       กองทุนประกันสังคม การประกันอุบัติเหตุ  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กรอบเวลา ปิดรับสมัครภายใน 25 พฤษภาคม 2562 แต่หากพบคนที่เหมาะสมก่อน จะปิดรับสมัครก่อน  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเริ่มงานภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2562

ผู้สนใจ กรุณาส่งประวัติส่วนตัว และจดหมายสมัครงานบรรยายเหตุผลที่สนใจตำแหน่งงานนี้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่

info@hrdfoundation.org  พร้อมแนบตัวอย่างงานเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) สามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่าน email ดังกล่าว หรือ

โทร 02 277 6882,  02 277 6887

http://hrdfoundation.org/?p=2157

Contact : info@hrdfoundation.org / 02 277 6882

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments


Recent Posts

Relation Posts

Consultant

Consultant

24 May 2019