Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่นักกฎหมายและนโยบาย (Legal and Policy Officer) ประจำมูลนิธิ ภายใต้โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

Back

Organization : Human Rights and Development Foundation (HRDF)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 May 2019
View : 828

Deadline : 25 / May / 2019

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)/ Human Rights and Development Foundation (HRDF)

เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ มสพ. ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ (พม่า กัมพูชา และลาว) และทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในด้านการบังคับใช้แรงงานโดยเฉพาะในภาคประมง

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่  1 ตำแหน่ง    ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ ที่กรุงเทพฯ

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักกฎหมายและนโยบาย (Legal and Policy Officer)  ประจำมูลนิธิ ภายใต้โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

– ให้คำปรึกษาทางกฎหมายด้านคดีแรงงานและคดีค้ามนุษย์ โดยเฉพาะคดีที่มีความ เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็ก และคดีที่

เกี่ยวข้องกับลูกเรือประมง ตลอดจนบันทึกความก้าวหน้าของคดี

– ทำงานและประสานกับเครือข่ายทนายความในการให้ความช่วยเหลือคดีความ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายทนายความสามารถ

รับส่งคดีจากองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ได้อย่างราบรื่น

– ติดตามความก้าวหน้าของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอบทวิเคราะห์ได้

– ประสานและจัดประชุมกับหน่วยงานรัฐ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

– ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวเพื่อส่งเสริมภารกิจอื่นๆ ของมูลนิธิ เช่น เป็นตัวแทนประชุมหรือนำเสนอในงานประชุม

ต่างๆ ดูแลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานคดี เป็นต้น

 

คุณสมบัติ

  1. การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขานิติศาสตร์
  2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์กระบวนการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กระบวนการร้องทุกข์ร้องเรียนของลูกจ้าง โดยเฉพาะในบริบทของแรงงานข้ามชาติ
  3. มีความมุ่งมั่นและอดทนในการทำงานเพื่อสังคม
  4. สามารถทำงานกับกลุ่มและองค์กรที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มแรงงาน องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรภาครัฐ
  5. มีความยืดหยุ่นในการปฎิบัติงาน สามารถทำงานนอกเวลา และเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อปฎิบัติงานได้โดยลำพัง
  6. มีทักษะในการพูดนำเสนอและเขียนภาษาไทย เช่น แถลงการณ์ บทความ งานวิจัย
  7. คุณสมบัติเพิ่มเติม หากมี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
  • มีประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงานข้ามชาติ การทำงานรณรงค์เชิงนโยบาย และการประสานงาน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ดี โดยเฉพาะตอบโต้อีเมลและสนทนาได้

อัตราค่าตอบแทน:            20,000 – 25,000  บาท

เงื่อนไขและสวัสดิการ :       กองทุนประกันสังคม การประกันอุบัติเหตุ  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กรอบเวลา ปิดรับสมัครภายใน 25 พฤษภาคม 2562 แต่หากพบคนที่เหมาะสมก่อน จะปิดรับสมัครก่อน  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านอีเมล ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเริ่มงานภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2562

ผู้สนใจ กรุณาส่งประวัติส่วนตัว และจดหมายสมัครงานบรรยายเหตุผลที่สนใจตำแหน่งงานนี้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องที่

info@hrdfoundation.org  พร้อมแนบตัวอย่างงานเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) สามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่าน email ดังกล่าว หรือ

โทร 02 277 6882,  02 277 6887

http://hrdfoundation.org/?p=2157

Contact : info@hrdfoundation.org / 02 277 6882

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments


Recent Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

ICT Manager

ICT Manager

16 Aug 2019

Relation Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

PROJECT COORDINATOR

PROJECT COORDINATOR

16 Aug 2019