Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รับสมัครผู้จบ ป.ตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) หลักสูตร 1 ปี ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

Back

Organization : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 17 May 2019
View : 831

Deadline : 21 / June / 2019

รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) หลักสูตรภาคปกติ 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

3 เดือนแรก เรียนภาควิชาการและเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่

7 เดือน ลงปฏิบัติงานสนามในหมู่บ้าน โดยบัณฑิตอาสาสมัคร 1 คน ต่อ 1 หมู่บ้าน เข้าไปอยู่เป็นลูกหลานชาวบ้าน ช่วยงานหมู่บ้าน เรียนรู้ ศึกษาชุมชนในทุกๆ ด้าน และเข้าไปปฏิบัติงานผ่านองค์กรพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนของภาครัฐ เอกชน องค์การพัฒนาเองชน องค์กรชุมชน เพื่อให้บัณฑิตอาสาสมัครได้เข้าใจบริบทของชุมชนจากการได้สัมผัสประสบการณ์จริงในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ริเริ่มโครงงานบริการสังคมเพื่อคืนประโยชน์ให้กับชุมชน

2 เดือน สุดท้าย เน้นการทำวิจัยเฉพาะเรื่อง ที่ได้ศึกษาเรียนรู้จากชุมชน จากการปฏิบัติงานสนาม 

ทั้งนี้ หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้บัณฑิต รู้จักอดทน ปรับตัวเข้ากับบริบทของชุมชนอย่างเข้าใจ ได้สัมผัสประสบการณ์จริงในพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลายวัฒนธรรม ฝึกการทำงานกับองค์กรด้านการพัฒนา และได้ทำวิจัยเฉพาะเรื่องที่เกิดจากการเข้าไปสัมผัสชีวิตของชาวชนบทที่มีการเปลี่ยนแปลง ผสมผสานกับความเป็นชุมชนเมืองที่ขยายออกไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

25 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน และระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติงาน บัณฑิตอาสาสมัครบางส่วนจะได้รับทุนสนุบสนุนจากองค์กรเครือข่าย

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ www.psds.tu.ac.th

บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2562

Contact : psds.thammasat@gmail.com

ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer นักกิจกรรม / Activist

Comments

  • 24 May 2019


Recent Posts

Executive Assistant

Executive Assistant

26 Jun 2019

Relation Posts

HROD Officer

HROD Officer

6 Jun 2019