Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

Back

Organization : มูลนิธิรักษ์เด็ก
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 18 May 2019
View : 407

Deadline : 31 / May / 2019

มูลนิธิรักษ์เด็ก

(The Life Skills Development Foundation)

“พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสิทธิเด็ก”

ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2562

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน       จำนวน  1  ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ

 1. เป็นหญิงหรือชาย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถทำงานประจำสำนักงานเชียงใหม่ของมูลนิธิรักษ์เด็ก
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบงานด้านเอกสาร การติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานและทำงานร่วมกับองค์กร ภาคี หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปและมีความรู้เรื่องหลักการบัญชี การบันทึกบัญชี
 5. มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสังคมกับองค์กรสาธารณกุศลหรือองค์กรเอกชนสาธารณะประโยชน์ในระยะยาว
 6. ยอมรับหลักการทำงานและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเคารพในสิทธิอันพึงมีพึงได้ของเด็ก ตามนโยบาย        “การปกป้องคุ้มครองเด็ก” ของมูลนิธิรักษ์เด็ก
 7. หากสามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือนเริ่มต้น 1x,xxx บาท (พิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์)
 2. มีประกันสังคม และประกันอุบัติเหตุเพิ่มเติมจากบริษัทเอกชน
 3. มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน
 4. มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงาน

 

ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดส่งเอกสารดังรายการด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน                                                                         (มูลนิธิรักษ์เด็ก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานไม่ครบถ้วน)

 1. จดหมายสมัครงานที่ร่างด้วยตนเอง ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) และชื่อเต็ม รูปแบบเป็นทางการ
 2. ประวัติส่วนตัว การศึกษา พร้อมระบุชื่อผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนซึ่งสามารถติดต่อและตรวจสอบได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. อื่นๆ เช่น เอกสาร ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครงาน

 

ส่งทางไปรษณีย์ :  *กรุณาระบุชื่อผู้ส่งและที่อยู่อย่างชัดเจน

ถึง          ฝ่ายบุคคลมูลนิธิรักษ์เด็ก                            

159/114 อนุสารวิลล่า หมู่ 10  ต.ป่าแดด  อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่  50100

 

 • ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานมูลนิธิรักษ์เด็กจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่อยู่ด้านบน
 • หรือ ส่งทางอีเมล์ / E-mail address : tlsdf@csloxinfo.com,rakdek.tlsdf@gmail.com
 • โทร. 053 - 212757

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นี้

 

Contact : tlsdf@csloxinfo.com

บัญชี / Accountant การเงิน / Financier

Comments


Recent Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

ICT Manager

ICT Manager

16 Aug 2019

Relation Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

PROJECT COORDINATOR

PROJECT COORDINATOR

16 Aug 2019