Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกษตร

Back

Organization : INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROGRAM
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 12 Jun 2019
View : 604

Deadline : 15 / July / 2019

INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROGRAM

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกษตร 1 อัตรา

 

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานส่งเสริมพัฒนากาแฟ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 - ขึ้นไป + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 1. จบ ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร, สาขาพืชไร่ หรือที่เกี่ยวข้องกับพืชกาแฟ
 2. เพศชาย ประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนากาแฟอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 3. เป็นชาวไทยภูเขาสัญชาติไทย หรือพูดภาษาขาวเขาได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีใจสู้งาน สามารถเดินทางไกล และไปทำงานอยู่หมู่บ้านบนดอยไม่น้อยกว่า 20 25วัน/เดือนได้
 5. สามารถขับรถยน์(4w) และจักรยานยนต์ได้ที่เข้าไปในหมู่บ้านต่างๆบนดอยด้วยตนเองได้
 6. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel และ Internet ได้
 7. มีความสามารถวางแผนงาน หรือจัดทำกิจกรรมโครงการพัฒนาส่งเสริมกาแฟร่วมกับชุมชนได้
 8. มีสามารถจัดการความรู้ให้ชุมชนเรื่องกาแฟได้ เช่น (จัดอบรม,จัดประชุม,ติดตาม,ประสานติดต่อให้ความรู้กาแฟ ฯลฯ)

 

1.บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

 1. เป็นผู้วางแผนงานจัดทำโครงการ,จัดฝึกอบรมปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนากาแฟในชุมชน
 2. เป็นผู้มีความสามารถวิเคราะห์ประเมินรายงานบัญชีการเงินโครงการฯ โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Word, Excel และ Internet ได้
 3. เป็นผู้ติดตามกลุ่มงานกิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายที่ส่งเสริมกาแฟของโครงการฯ
 4. เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องงานด้านการส่งเสริมพัฒนาปลูกาแฟ
 5. เป็นผู้จัดกระบวนการให้ความรู้เกษตรกรชุมชนแก่กลุ่มผู้ผลิตกาแฟชุมชนได้
 6. สำหรับหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ
 • เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเช่น,ผู้จัดการแผนกโครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตร และผู้อำนวยการโครงการฯ ITDP

2.ภารกิจปฏิบัติงานในพื้นที่

2.1.รับผิดชอบวางแผนงานส่งเสริมกาแฟตามที่มอบหมายจากผู้จัดการแผนกโครงการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการ       ตลาด และหรือผู้อำนวยการโครงการฯ ซึ่งสามารถที่ปฏิบัติได้

2.2.จะต้องประสานงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องงานจัดความรู้ด้านการส่งเสริมกาแฟในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายเช่น(จัด     อบรม,จัดตั้งกลุ่ม,จัดเวทีประชุมร่วม)

2.3.ติดตามงานการส่งเสริมพัฒนากลุ่มกาแฟหรือสนับสนุนดำเนินกิจกรรมหรือกลุ่มกองทุนกาแฟชุมชน

2.4.จะต้องปฏิบัติจัดความรู้ให้กลุ่มเกษตรกรชุมชน เช่น.จัดเวทีความรู้กาแฟแก่กลุ่มพื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ         (ITDP)ในรอบเดือน

3.5.ติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มเกษตรกรชุมชนปลูกกาแฟเป้าหมายของโครงการฯ(ITDP)แล้ว             รายงานต่อผู้บังคับบัญชาโครงการฯข้อมูลเอกสาร (ในที่ประชุมประจำเดือน)

3.ปฏิบัติภารกิจประจำสำนักงานโครงการฯ

3.1 จัดทำเอกสาร,ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน,ประจำปี,ที่รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการแผนก          ส่งเสริมกาแฟฯตามสมควรและเหมาะสมต่อโครงการฯ(ITDP)

3.2 ปฏิบัติหน้าที่จัดทำข้อมูลแผนงาน,เขียนโครงการฯที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คือผู้จัดการโครงการส่งเสริม       เกษตรและพัฒนาการตลาด,หรือผู้อำนวยการโครงการฯ(ITDP)

 

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา
 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว สำหรับติดใบสมัคร 2 ใบ
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. เขียนประวัติการทำงานที่ผ่านมาในกระดาษ 4 หรือ หนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิม,ใบประกาศนียบัตรอบรมอื่นๆ (ถ้ามี) และหนังสือรับรองจากคริสตจักรที่สังกัด (สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์)

 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานโครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ITDP)

เลขที่ 69/2 หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่โครงการฯ ได้ที่ Email: itdp@itdpinternational.org

**ส่งใบสมัครภายในวันที่ 15 มิถุนายน-15 กรกฏาคม 2562

**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งานในภายหลังค่ะ

 

Contact : itdp@itdpinternational.org

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Comments


Recent Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

ICT Manager

ICT Manager

16 Aug 2019

Relation Posts

DTL Project Officer

DTL Project Officer

19 Aug 2019

PROJECT COORDINATOR

PROJECT COORDINATOR

16 Aug 2019