Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ กลุ่มโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 14 Jun 2019
View : 587

Deadline : 24 / June / 2019

Project Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ กลุ่มโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยและนโยบาย)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

ประสานและสนับสนุนงานโครงการศึกษาวิจัย โครงการจัดหมวดหมู่อาชญากรรมของกฎหมายไทยเข้ากับหมวดหมู่ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน การส่งเสริมความรู้ การพัฒนาสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม ให้โครงการที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ ตามที่กำหนดไว้

 

Job Family

Academic

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

- ประสานงานและสนับสนุนโครงการจัดหมวดหมู่อาชญากรรมของกฎหมายไทยเข้ากับหมวดหมู่ตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจำแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ (The International Classification of Crime for Statistical Purposes : ICCS)

- สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับมอบหมาย ทั้งการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ การพัฒนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล การบันทึก วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการศึกษา

- เรียบเรียง ตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาให้เป็นไปตามความถูกต้องและแบ่งแยกประเภทของเนื้อหาให้เข้ากับหมวดหมู่ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

- ประสานงานและสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ติดตามความเคลื่อนไหวและทำความเข้าใจนโยบายด้านการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน การส่งเสริมความรู้ การพัฒนาสถิติอาชญากรรมและสถิติกระบวนการยุติธรรม

- มีส่วนร่วมในการริเริ่มและนำเสนอโครงการความร่วมมือและโครงการศึกษาวิจัย ที่สอดคล้องเหมาะสมและกับนโยบาย

- ติดต่อ ประสานงาน เตรียมการและอำนวยความสะดวก การจัดประชุมและกิจกรรมทางวิชาการ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

- ประสานและติดตามความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่มีการดำเนินงานร่วมกันทั้งในและนอกสถาบันฯ

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์: 0 - 3 ปี ในงานด้านกฎหมาย หรืองานด้านกระบวนการยุติธรรม

- มีความสนใจด้านกฎหมายอาญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Finance officer

Finance officer

20 Jul 2019

Driver

Driver

19 Jul 2019

Relation Posts

Driver

Driver

19 Jul 2019

Programme Associate

Programme Associate

19 Jul 2019