Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

Project Assistant (ผู้ช่วยนักประสานงานโครงการ)

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 15 Jun 2019
View : 947

Deadline : 24 / June / 2019

Project Assistant (ผู้ช่วยนักประสานงานโครงการ)

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน

วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำโครงการศึกษาวิจัย หรือโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนควบคุม ติดตาม และประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน เพื่อให้โครงการบรรลุได้ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้

 

Job Family

Academic

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

- สนับสนุนงานศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนจัดทำโครงการศึกษาวิจัย ตลอดจนโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้

- ค้นคว้า ศึกษา รวบรวมข้อมูล และสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการวิจัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงาน

- บริหาร ติดต่อ และประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพิเศษต่างๆ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

- สนับสนุนการดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้าง และงานธุรการต่างๆ เพื่อให้โครงการพิเศษต่างๆสามารถดำเนินงานบรรลุได้ตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่วางไว้

- บริหาร และจัดเก็บฐานข้อมูลเครือข่ายของสถาบัน เพื่อให้สะดวกต่อการนำมาใช้งานในอนาคต  

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

 

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน

- การศึกษา:ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์:  0 - 3  ปีด้านการบริหารโครงการ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

HOW TO APPLY

ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Finance officer

Finance officer

20 Jul 2019

Driver

Driver

19 Jul 2019

Relation Posts

Driver

Driver

19 Jul 2019

Programme Associate

Programme Associate

19 Jul 2019