Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ผู้ประสานงานโครงการ

Back

Organization : มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 19 Jun 2019
View : 547

Deadline : 27 / June / 2019

ประกาศหาเพื่อนร่วมงาน "ผู้ประสานงานโครงการ"

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ทางวิชาการและใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อเชื่อมประสานภาครีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพัฒนานโยบาย และใช้ประโยชน์ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติการ กำลังหาเพื่อนร่วมงาน ด่วนที่สุด (สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562) ....ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป 
- จบปริญญาตรีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ในสาขาสังคมศาสตร์การพัฒนา การจัดการทั่วไป และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน
- มีทัศนคติที่ดี พร้อมเรียนรู้งาน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และมีความอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ตั้งคำถามใหม่ ๆ ในการทำงาน
- มีความกระตือรือร้น (proactive) มุ่งมั่น และยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานที่หลากหลายได้
- สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางโอกาส

ลักษณะงานและหน้าที่ 
- ประสานงานทางวิชาการ และประสานงานทั่วไปเพื่อติดตามกระบวนการพัฒนาภาพรวม/แผนงานวิจัย ภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการโครงการฯ และนักวิชาการฯ
- สนับสนุนกระบวนการวิชาการ เช่น เชิญประชุม ตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุม เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นักวิชาการ นักวิจัย ผู้จัดการโครงการฯ และภาคีเครือข่าย
- อำนวยความสะดวกและมีส่วนร่วมในการจัดการบวนการเรียนรู้ เช่น การสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย เลขที่ 1 ห้อง 407-408 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หลักฐานการสมัคร 
- ประวัติส่วนบุคคล (Curriculum Vitae/ Resume)
- หลักฐานการศึกษา
- ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
- ใบรับรองการผ่านงาน หรือตัวอย่างผลงาน (ถ้ามี)

การส่งใบสมัคร 
- E-mail : admin@roadsafetythai.org 
- ไปรษณีย์ ที่ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย เลขที่ 1 ห้อง 407-408 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-938-8490 โทรสาร 02-938-8827 วงเล็บมุมซอง (สมัครงาน)

Contact : admin@roadsafetythai.org / 02-938-8490

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Finance officer

Finance officer

20 Jul 2019

Relation Posts

Finance officer

Finance officer

20 Jul 2019