Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

นักวิจัย , ผู้ช่วยนักวิจัย

Back

Organization : สำนักงานเลขาธิการเครือข่าย ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 10 Jul 2019
View : 617

Deadline : 10 / August / 2019

 

สำนักงานเลขาธิการเครือข่าย ASEAN University Network – Health Promotion Network

(AUN-HPN)

..........................................................................................................................................................................

 

ประกาศรับสมัครงาน

 

โครงการวิจัยด้านกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน (Children and Youth Physical Activity Studies - CYPAS)  เป็นโครงการภายใต้การดูแลของสำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แก่การพัฒนานโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศ และนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย การผลิตและเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยผ่านการทำงานแบบเครือข่าย สำนักงานเลขาธิการเครือข่าย AUN-HPN จึงได้พัฒนาโครงการนี้ขึ้น โดยรูปแบบการพัฒนานี้จะเป็นแบบอย่างให้แก่สถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน บัดนี้โครงการกำลังสรรหาบุคคลากรในตำแหน่งต่อไปนี้เพื่อมาร่วมงาน

 

1. ตำแหน่งนักวิจัย

 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จปริญญาโทหรือเอกในด้านกิจกรรมทางกาย วิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยหรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี หากเกี่ยวข้องในด้านกิจกรรมทางกาย การกีฬา การออกกำลังกาย และพลศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้คล่องแคล่ว เช่น SPSS STATA และ SAS
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดีในทุกทักษะและสามารถสื่อสารได้ดี
 • อายุไม่เกิน 45 ปี

 

ความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าหรือนักวิจัยร่วม และร่วมพัฒนาร่างและออกแบบโครงการวิจัย
 2. ควบคุมดูแลการสืบค้นข้อมูล การทบทวนวรรณกรรม และการจัดเก็บฐานข้อมูล
 3. ควบคุมการเก็บข้อมูล การบันทึกและตรวจสอบข้อมูล เตรียมพร้อมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ และการจัดเก็บข้อมูล
 4. วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการเก็บข้อมูล
 5. ร่างบทคัดย่อและรายงานผลการวิจัย ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ
 6. รับผิดชอบในการจัดทำรายงานและการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย

 

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

 

คุณสมบัติ

 • สำเร็จปริญญาโทในด้านกิจกรรมทางกาย วิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สถิติ หรือสาขาที่ใกล้เคียง
 • หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องในด้านกิจกรรมทางกาย การกีฬา การออกกำลังกาย และพลศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในการทำงานวิจัยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูล และจัดการข้อมูล
 • หากมีทักษะในการสรุปประเด็น การสื่อสาร การเขียนเรียบเรียงเพื่อการสื่อสารที่ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการประสานงานและการจัดประชุม
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่พอสื่อสารได้ทุกทักษะ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น SPSS STATA และ SAS
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

 

ความรับผิดชอบ

 1. ช่วยสืบค้นวรรณกรรม การคัดแยกและจัดเก็บข้อมูล
 2. ช่วยร่างและเตรียมเอกสารประกอบการวิจัยและการจัดประชุม
 3. ช่วยยกร่างเอกสารต่างๆ เช่น บทความวิจัย ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ ข้อมูลสำหรับแผ่นพับ เป็นต้น
 4. ช่วยเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย ติดตามและควบคุมการเก็บข้อมูลของพนักงานสนามให้เป็นไปตามแผน
 5. ช่วยบันทึกและตรวจสอบข้อมูล
 6. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและเตรียมการประชุม
 7. งานวิจัยอื่นๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้จัดการโครงการและนักวิจัยมอบหมาย

......................................................................................

 

ลักษณะการจ้างงานสำหรับทุกตำแหน่ง

 • ลูกจ้างโครงการแบบเต็มเวลา โดยมีสัญญาจ้างปีต่อปี ทดลองงาน 4 เดือน
 • เงินเดือนพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์
 • ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือตามตกลง

 

เอกสารสมัครงาน ประกอบด้วย

1. จดหมายสมัครงาน

2. ประวัติย่อ (CV/Resume) ที่ระบุประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานพร้อมหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยละเอียด

3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

4. ประกาศนียบัตรคุณวุฒิทางการศึกษา

5. วารสารทางวิชาการที่แสดงถึงความสามารถด้านวิชาการ (ถ้ามี)

 

สนใจติดต่อ  คุณวิลาสิณี คีตวัฒนานนท์ เบอร์โทรศัพท์ 081-5799447 E-mail: cypas.project@gmail.com

Contact : cypas.project@gmail.com

ผู้ช่วย / Assistant เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Comments


Recent Posts

Finance officer

Finance officer

20 Jul 2019

Relation Posts

Finance officer

Finance officer

20 Jul 2019