Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง

Back

Organization : โครงการสวนผักคนเมือง : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 25 Jul 2019
View : 618

Deadline : 15 / August / 2019

เป้าหมายของโครงการ : มุ่งยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมือง และผนวกเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการพึ่งตนเองด้านอื่นๆให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนเมือง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับความคิด สร้างความตระหนักถึงบทบาทของเกษตรในเมืองในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบอาหารและวิถีชีวิตทางเลือกที่เกื้อกูลธรรมชาติ สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันทั้งในเมือง ระหว่างคนเมืองกับชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมุ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของเมืองที่ให้ความสำคัญกับเกษตรในเมืองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง และขยายไปสู่นโยบายของเมืองต่างๆ ในประเทศต่อไป

 

1.ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ   1 ตำแหน่ง  

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ บริหารจัดการให้มีการดำเนินงานตามแผนงานของโครงการ
 • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาชิกโครงการ และกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
 • พัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคี เครือข่ายนอกองค์กร
 • จัดทำรายงานโครงการ/เก็บข้อมูลการสำรวจกึ่งงานวิจัย/จัดทำรายงานสรุปประมวลผลโครงการ เอกสารงานวิชาการ โครงการเพื่อสื่อสารนำเสนอต่อแหล่งทุนและหน่วยงานภายนอก
 • สนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ ของหน่วยงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ทำงานกับชุมชน
 • สามารถวางแผน ออกแบบการทำงาน บริหารจัดการโครงการ และแผนการใช้งบประมาณในโครงการเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปเป้าหมายของโครงการ
 • มีความสามารถในการพัฒนากรอบวิเคราะห์ หรือเรียบเรียงงานวิชาการ
 • สามารถลงพื้นที่ทำกิจกรรมและเก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

2. ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สื่อสารสาธารณะและรณรงค์เผยแพร่   1 ตำแหน่ง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และกิจกรรมสื่อสารสาธารณะ กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ของโครงการสวนผักคนเมือง
 • ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของแผนงานฯ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ บทความ งานวิจัย งานแปล เรื่องเล่า เขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิตข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ และประสานงานสื่อมวลชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
 • ตรวจเช็คและติดตามกิจกรรมการสื่อสารโต้ตอบบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ของแผนงานฯ ทั้งด้านเนื้อหาและเทคโนโลยีการสื่อสารเบื้องต้น
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในการประสานงาน และควบคุมคุณภาพงานสื่อสารและรณรงค์ประเด็นทางสังคม ตลอดจนการตรวจตราดูแลกิจกรรมการสื่อสารโต้ตอบบนสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์
 • มีความสามารถด้านงานเขียนต่างๆ งานแปลบทความต่างประเทศ งานออกแบบ เพื่อสื่อสารและเผยแพร่
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator เป็นต้น
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการแสวงหาความรู้ ข้อมูลที่สร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ ต่อการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรในเมือง
 • มีความสามารถในการประสานงาน วางแผน วิเคราะห์แผนงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่น สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัว พร้อมจดหมายแนะนำตัว ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 มาที่ cityfarm2010@hotmail.com หรือ  โครงการสวนผักคนเมือง : ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)  3/13 หมู่ที่ 6 ซอยบางอ้อ 2 ถนนบางรักน้อย 18 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000                                                                 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-057-3913 / 064-150-2259

Contact : cityfarm2010@hotmail.com

ผู้ประสานงาน / Coordinator กราฟิก / Computer Graphic

Comments


Recent Posts

Relation Posts