Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก

Back

Organization : มูลนิธิพิทักษ์สตรี
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 29 Jul 2019
View : 823

Deadline : 31 / August / 2019

มูลนิธิพิทักษ์สตรี (Alliance Anti Trafic: AAT)  เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  เป็นกลุ่มคนทำงานกลุ่มเล็กๆที่มุ่งมั่นและมีความตั้งใจจริงและทำงานโดยตรงในพื้นที่ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อคุ้มครอง ผู้หญิงและเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์การทารุณกรรม ทางเพศและการค้ามนุษย์ การทำงานของเราครอบคลุมทุกกระบวนการ ทำงานเริ่มจาก การป้องกันสู่การคุ้มครองผู้เสียหายจนกระทั่งพัฒนาศักยภาพให้ผู้เสียหายสามารถช่วยเหลือ ตนเองและผู้อื่นได้
 

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองคุ้มครองช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก
บทบาทและความรับผิดชอบ  

     - สำรวจและจัดเก็บข้อมูล บันทึกงานภาคสนาม
     - จัดทำรายงานการลงพื้นที่จากการสำรวจข้อมูลให้แก่หัวหน้างาน
     - ติดต่อประสานงาน  รายงาน แจ้งข้อมูล
     - พัฒนาการสืบค้นข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ ร่วมกับทีมงาน
     - รวบรวมและจัดทำรายงานกิจกรรม ,บันทึกข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่
     - เสริมช่วยทีมงานต่างๆ ของ มูลนิธิฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. การศึกษา
         1.1 วุฒิการศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย ขึ้นไป


2. ทักษะ /ความรู้/ความถนัด
        2.1 มีความยืดหยุนและพร้อมปฎิบัติงาน กรณีเร่งด่วน  และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
        2.2 มีความสนใจและมีทัศนะคติเชิงบวกต่อการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม     
        2.3 ใช้คอมพิวเตอร์ โปรมแกรม Microsoft Office,การใช้สื่อ Online,และ Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีบุคลิกภาพดี เป็นมิตร
ภาษา
          4.1 มีทักษะด้านภาษา หากสามารถสื่อสารภาษาอื่น ๆ ได้เช่น อังกฤษ,พม่า,กะเหรี่ยง,ลาว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. อื่น ๆ    
           4.1 หากสามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
           4.2 ไม่จำกัดเรื่องประสบการณ์การทำงาน ขอให้มีใจรักความยุติธรรม และเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่การเรียนรู้

5. เพศ :    ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี


     ส่งประวัติการสมัครงานและหนังสือแนะนำตัวเองมายัง มูลนิธิพิทักษ์สตรี 328/1 ภายในสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน  ถนนพญาไท  แขวงถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือส่ง
Email: prajakkamkum.aat@gmail.com | www.aatthai.org

Contact : prajakkamkum.aat@gmail.com

ผู้ประสานงาน / Coordinator ผู้ช่วย / Assistant เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Comments


Recent Posts

Relation Posts