Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าทิ่วิชาการ (Technical Officer) ประจำสมุทรสาคร

Back

Organization : Raks Thai Foundation
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 30 Jul 2019
View : 467

Deadline : 31 / August / 2019

มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การ     สาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดการทรัพยากรในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชน งานด้านการศึกษาและงานป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ต้องการรับเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ดังนี้

 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าทิ่วิชาการ (Technical Officer)

- กำกับและติดตามการทำงานในโครงการ ประเด็นงานด้านสิทธิ และการค้ามนุษย์ ให้เป็นไปตามสัญญาโครงการ

- สนับสนุนงานด้านการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการติดตาม และมาตราฐานการทำงานโครงการในประเด็นแรงงานข้ามชาติ

- ประสานงานและประชุมกับภาคีภาครัฐและเอกชน และฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร

- จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และพัฒนาให้เกิดระบบการติดตามประเมินผลกลาง

               

สถานที่ปฏิบัติงาน         สมุทรสาคร

อัตรา                       1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ทางด้านกฎหมาย

- สามารถจัดกิจกรรมอบรม/การเรียนรู้ การแนะนำ / ให้ความรู้กฎหมายแรงงานข้ามชาติกับพนักงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง

- มีทักษะการวิเคราะห์ และ การจัดการกับปัญหาที่ดี

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office โปรแกรมต่างๆ ได้ดี

- หากมีประสบการณ์ในงานพัฒนา งานเชิงสิทธิ งานรณรงค์เชิงนโยบาย หรือ มีประสบการณ์ด้านการทำงานให้ความรู้เรื่องสิทธิ หรือ ทำงานกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

          ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่งที่สมัคร  และ อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง ส่งมายัง :  มูลนิธิรักษ์ไทย 185 ถ.พหลโยธิน ซอย 11 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง E-mail: valunyoou@raksthai.org , kanlaya@raksthai.org

Contact : valunyoou@raksthai.org /  kanlaya@raksthai.org

ที่ปรึกษา / Consultant ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer

Comments


Recent Posts

Relation Posts