Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

สวท สมัครงานเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ 1 อัตรา ปฎิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สมัครได้ถึง 31 สิงหาคมนี้

Back

Organization : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 2 Aug 2019
View : 386

Deadline : 31 / August / 2019

ด้วย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจน

ให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานโครงการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของคนงาน

ในโรงงานน้ำยางข้นและกรีดยางในสวนยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำพื้นที่โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  โดยมีขอบข่าย

หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้    

ด้วย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจน

ให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 1 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานโครงการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของคนงาน

ในโรงงานน้ำยางข้นและกรีดยางในสวนยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำพื้นที่โครงการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  โดยมีขอบข่าย

หน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้   

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานโครงการ รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฎิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   

ของโครงการ รายงานผลการปฎิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

          ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่โครงการ วางแผนงาน งบประมาณ และรายงาน

ผลการดำเนินงานโครงการ โดยมีลักษณะงาน ดังนี้

 1. ประสานงานการดำเนินงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ
 2. วางแผนปฏิบัติงาน จัดทำแผนงาน และงบประมาณรายเดือน
 3. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และปัญหาอุปสรรค
 4. เป็นวิทยากรในการประชุม อบรมกลุ่มเป้าหมาย
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน องค์กรร่วมดำเนินงานในพื้นที่โครงการ แกนนำคนงานไทย และพม่า
 6. ตรวจสอบหลักฐานการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน และระเบียบการเงินของสมาคมฯ

เข้าร่วมประชุม อบรมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในพื้นที่โครงการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

 1. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตร์
 2. อายุไม่เกิน 45 ปี
 3. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 6. มีประสบการณ์การจัดกิจกรรมและสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถพูดภาษาเมียนมาได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งจดหมาย

สมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายังสมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง-

ประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135 (นายยงยุทธ)  โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : a.ppatbkk@gmail.com, Yongyuth26@gmail.com และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ที่ www.ppat.or.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/1wuqOSQ6KUBiOcXWHpR04Mow3SMP0exgp/view

 

 

Contact : โทรสาร 0-2561-5130 หรือทาง E-mail : ppat.bkk@gmail.com , a.ppatbkk@gmail.com,Yongyuth26@gmail.com

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Relation Posts