Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (Strategy & Planning Analyst)  

Back

Organization : Thailand Institute of Justice (Public Organization)
Type : Government / องค์กรภาครัฐ
Date : 6 Aug 2019
View : 473

Deadline : 16 / August / 2019

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (Strategy & Planning Analyst)  

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

 

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน
วางแผน วิเคราะห์ และจัดทำงานยุทธศาสตร์ งานกลยุทธ์ งานวางแผน และงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสถาบัน

 

กลุ่มงาน
Strategic Planning


หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
- วางแผนการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวัง และเป้าหมายความสําเร็จของสำนัก โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบัน เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานด้านยุทธศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กําหนดไว้
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถาบัน เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบายของรัฐบาล สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวางแผนประกอบการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายของสถาบัน
- ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก นโยบายของสถาบัน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน หรือแผนการดำเนินงาให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
- ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบัน
- ควบคุม ดูแล และติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้
- บริหาร ติดต่อ และประสานงานนโยบายของสถาบันกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
- ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
- พัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ และได้ตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อตำแหน่งงานนั้นๆ 
- สนับสนุน และส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และยั่งยืน
- ยอมรับ และร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน
- การศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์:  3 - 5  ปี ด้าน : การบริหารโครงการ การวางแผนกลยุทธ์องค์กร หรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำแผน และงบประมาณในระบบราชการ
- มีทักษะในการประสานงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้ดี

 

แนวทางการวัดผล    
- การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบัน และแผนงานย่อย - ระยะเวลา/ คุณภาพ
- การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานขององค์กรตามแผนยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา/ คุณภาพ
- ความสำเร็จของงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรประจำปี (เปลี่ยนไปตามแผนยุทธศาสตร์แต่ละปี)


HOW TO APPLY


ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

Contact : hr@tijthailand.org // 021189400 ext 123

ผู้ประสานงาน / Coordinator เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer

Comments


Recent Posts

Relation Posts