Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา

Back

Organization : โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Aug 2019
View : 608

Deadline : 31 / October / 2019

INTEGRATED TRIBAL DEVELOPMENT PROGRAM

โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา

 

Program activities advisor  (salary 30,000 baht)

Key Duties and Responsibilities:

Oversea all project activities and be the main contact point for the program director.

Ensure project activities comply with the policies and regulations of ITDP and it’s donors.

Responsible for overseeing the development and execution of project deliverables, lead project planning, budgeting, action plans and monitoring processes.

Responsible for submitting activity reports, meeting minutes and financial reports on regular basis to the ITDP director.

Oversee the preparation and submission of annual activity-based project budgets as well as monthly and quarterly financial reports and sending of new funding requests.

Lead and motivate the project team and monitor project activities and project expenditure and coordinate work with consultants and volunteers in the project.

Ensures close collaboration and coordination with cooperating partners to guarantee smooth implementation of activities and achievement of results as specified in the grant agreements.

Employs resourcefulness in project design, implementation and monitoring. Trouble shoots project problems. Identifies and implements creative solutions.

Assist in building capacity of project staff.

Qualifications, Skills & Experience:

 • University degree in a related subject
 • Knowledge of program management
 • 5 years of relevant experience
 • Very good oral, analytical, writing and presentational skills
 • Computer literacy is a MUST, Word processing, Simple accounting, Databases, Spreadsheets, E-mail, Internet
 • Proven ability to work in multi-disciplinary and multi-stakeholder working environments
 • Highly organized, self motivated, using initiative and creativity
 • Experience working with hill tribes
 • Ability to speak and understand English is highly valued.

ตำแหน่ง:             ผู้จัดการโรงเรียนหม่าโอโจ

จำนวน:                1 อัตรา

เงินเดือน:             20,000 บาทขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์ + เงินประจำตำแหน่ง 5,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม + ประกันชีวิต

สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว ห้องเรียนสาขาหม่าโอโจ บริหารงานโดย โครงการพัฒนาชาวเขา

แบบผสมผสาน (Integrated Tribal Development Program: ITDP) โรงเรียนตั้งอยู่หมู่บ้านหม่าโอโจ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง

ระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

คุณสมบัติ

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา/การจัดการ

2. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. อายุ 30 ปีขึ้นไป

 1. สามารถเดินทาง และไปปฏิบัติงานประจำที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

ครู 1 อัตรา

เงินเดือน 9,000 บาท + ประกันสังคม + เงินสะสม+ ประกันชีวิต

 

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฐมวัย, ประถมศึกษา
 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
 3. ถ้าเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถสอนที่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารได้

 

 

 

 

พนักงานธุรการ 1 อัตรา                                                                                                                                                         

1. คุณสมบัติทั่วไป                                                                                                                                                                 

-ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง                                                                                                                                                

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าปริญญา ทางบริหาร/การจัดการ/ คอมพิวเตอร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                            

- มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้น ข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี                                                                                                                                                                                              

- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน                                                                                          

- มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ                                                                                                                      

- มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ                                                                             

- หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน                                                                                                                                                                                 

1. งานธุรการและสารบรรณ                                                                                                                                  

2. งานพัสดุ/ครุภัณฑ์                                                                                                                                               

3. งานสนับสนุนบุคลากรและนักเรียน                                                                                                                               

4. งานการประชุม                                                                                                                                                   

5. งานบริการและสนับสนุนการเรียนการสอน                                                                                                  

6. งานติดต่อประสานงาน                                                                                                                                                     

7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

               3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของโครงการการศึกษาและพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง                                                                                               

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้                

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                                     

3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่โครงการการศึกษาและพัฒนาสังคมกำหนด                                                                                                          

4. อัตราเงินเดือน 9,000บาท และประกันสังคม เงินสะสม ประกันชีวิต

5. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้                                                                       

- สัญญาแรกผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 4 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน ๑ ปี                                                                                                                      

- สัญญาจ้างต่อไปครั้งละ1 ปี (ทำสัญญาปีต่อปีในกรณีจ้างต่อ)          

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบที่โครงการการศึกษาและพัฒนาสังคมกำหนด เฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรสและบุตร                                                                                                                                                     

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร                                                                                                                                                     

7.1 ใบสมัครขอรับได้ที่โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน เลขที่ 69/2 หมู่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ 50300

หรือส่งอีเมล์ขอรับใบสมัครและแผนที่โครงการฯ ได้ที่ Email: itdp@itdpinternational.org

**ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31กรกฎาคม 2562

**ทางโครงการฯ จะติดต่อให้มาสัมภาษณ์งาน ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://th.thaingo.org/?p=jobs&act=detail&id_job=5921                                                                        

7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป                                                                     

7.3 สำนาใบประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ                             

7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ                                                                                                               

7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ                                                                                                                                                                                       

7.6  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ                                       

7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ                 

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย                                                                                                                                               

โครงการพัฒนาชาวเขาจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

๘. การสมัคร                                                                                                                                                                           

8.1 ผู้ประสงค์สมัครให้ยื่นใบสมัครได้ที่โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสาน (ชั้น 2 แผนกการศึกษาและพัฒนาสังคม) เลขที่ 69/2 หมู่ที่ 2 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 –31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 –16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก

โครงการการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกดังนี้                                               

9.1 ขั้นตอนที่ 1โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่                               

9.2 ขั้นตอนที่ 2โครงการพัฒนาชาวเขาแบบผสมผสานจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำสอบสัมภาษณ์

10. การประกาศผลการคัดเลือก

               10.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่  31 กรกฎาคม 2562                                                                           

10.2 ประกาศผลการคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในหลังจากวันสอบสัมภาษณ์ หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

<

Contact : itdp@itdpinternational.org

บัญชี / Accountant การเงิน / Financier ผู้ประสานงาน / Coordinator นักพัฒนาโครงการ / Creative content developer เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officer เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer ผู้จัดการโปรเจค / Project manager

Comments


Recent Posts

Relation Posts