Bank Transfer

043-2-47734-4 SCB มูลนิธิกองทุนไทย (Thai Fund Foundation)

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ไทยเอ็นจีโอจะปรับค่าบริการประกาศตำแหน่งงานจาก 200 บาท เป็น 300 บาท

From 15 October 2019 onwards, ThaiNGO team will adjust the jobs announcement service fee from 200 baht to 300 baht.

เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

Back

Organization : มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
Date : 8 Aug 2019
View : 669

Deadline : 8 / September / 2019

มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน บริหารงานโดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีบทบาทในการสนับสนุน สร้างเสริมและขับเคลื่อนกระบวนการ กลไก มาตรการ และนโยบายต่างๆ ทั้งภาครัฐและสังคม ที่นำไปสู่การสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งปัญญาและวิถีสุข

ตำแหน่ง                    : ฝ่ายพัฒนาและหนุนเสริมศักยภาพภาคี

ลักษณะงาน                : ประจำ ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์  (9.00 – 17.30 น.)

สถานที่ปฏิบัติงาน          : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร)

คุณสมบัติผู้สมัครงาน       :

 1. เพศชาย หรือ หญิง
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาพัฒนาชุมชน และหรือที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในด้านการทำงานพัฒนาชุมชน
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย มีปฏิภาณไหวพริบ กระตือรือร้น
  รักการเรียนรู้ ทำงานเป็นทีม มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. มีความรู้ ความสามารถในการประสานจัดการประชุม จัดอบรมพัฒนากลไกระดับท้องถิ่น และการประสานงานภาคนโยบาย
 6. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ เป็นอย่างดี Microsoft office : Word, Excel , Power point และ Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสรุปรายงานต่างๆ
 7. สามารถทำงานได้ตรงต่อเวลา และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านการพัฒนาสังคม
 8. สามารถลงพื้นที่ต่างจังหวัดทุกภาค / ทำงานวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
 9. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานคอมพิวเตอร์ (Microsoft office,เช่น งาน Power point เป็นต้น ),งานผลิตหนังสือ,งานจัดประชุม,งานสัมมนา  และการประสานงาน
 • สามารถทำงานในวันหยุด ออกต่างจังหวัด ในภูมิภาคต่างๆ และพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามภารกิจงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน      :

1. สรรหาภาคีร่วมงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

2. จัดประชุมพิจารณาและอนุมัติโครงการ

3. จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานงวดตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายฯ

4. ติดตามเสริมสร้างศักยภาพภาคี (ลงพื้นที่, พัฒนาศักยภาพภาคี)

5. สร้างเครือข่ายภาคีเชิงยุทธศาสตร์/พื้นที่/บุคคล

รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.happyreading.in.th/news/detail.php?id=885

สวัสดิการ         :

ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ

วิธีการสมัคร      :  

ส่งใบสมัครและแนบเอกสารการสมัครงาน พร้อมเขียนแนะนำตนเองและความพร้อมของการร่วมงานสร้างวัฒนธรรมการอ่าน รวมถึงแนวทางการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย (งานเขียน 1 หน้ากระดาษ A 4)  และส่งมาที่ E-Mail : happy2reading@gmail.com  หรือส่งใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเอง

ติดต่อ    :           คุณหทัยรัตน์  พันตาวงษ์   แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

424 หมู่บ้านเงาไม้ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แยก 3 ถนนจรัญสนิทวงศ์

แขวง/เขตบาง  พลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 02-4244616-7 โทรสาร : 02–8811877 มือถือ : 089-4487730

Contact : happy2reading@gmail.com

ผู้ประสานงาน / Coordinator

Comments


Recent Posts

Relation Posts