There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

Organization : มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

               มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน จำนวน 1 ตำแหน่ง


 

เจ้าหน้าที่บัญชีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปซึ่ง มุ่งประเด็นการทำงานไปที่การบริหารจัดการทั่วไปอันประกอบด้วย เรื่อง เจ้าหน้าที่, การเงินและการบัญชี, อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน, สำนักงาน, นโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน, และงานเลขานุการมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

เจ้าหน้าที่บัญชีรับผิดชอบการทำบัญชีและสนับสนุนงานด้านบัญชีและการเงินแก่ผู้จัดการฝ่ายการเงินทั้งสำหรับรายงานการเงินประจำเดือน รายงานไตรมาศและรายงานประจำปี สำหรับมูลนิธิฯและแหล่งทุน

เจ้าหน้าที่บัญชีจะรายงานโดยตรงไปยังผู้จัดการฝ่ายการเงินและ ผู้จัดการฝ่ายการเงินจะให้คำแนะนำเรื่องแผนงานประจำเดือน และเรื่องการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่บัญชีทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ในวันทำงานปกติ และได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากผู้จัดการฝ่ายการเงิน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ของการทำงานที่ระบุในนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

ลักษณะงาน 

1. สามารถวิเคราะห์บัญชี บันทึกบัญชีและปิดงบการเงินได้

2.  ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของเอกสารการเบิกจ่ายในแต่ละแหล่งทุนและนโยบายของมูลนิธิฯ

3.  มีความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย ของแต่ละแหล่งทุน เพื่อดูแลเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของแหล่งทุนและระเบียบของมูลนิธิฯ

4. ดูแลการเบิกจ่าย ตามแหล่งเงินงบประมาณและกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

5. สรุปรายรับรายจ่าย ตามแผนงบประมาณ รวมทั้งคุมงบประมาณตามแผนงาน

6. ควบคุม ตรวจสอบ จัดเก็บ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

7. ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อบริหารจัดการงานบัญชีการเงินของมูลนิธิฯ

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีด้านบัญชี

2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี อย่างน้อย 2 ปี

3. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

4. มีทักษะการบริหารจัดการงบประมาณ ให้ตรงตามแผนงาน พร้อมรายงานผู้บริหาร

5. มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

6. เคารพในความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างของบุคคล

5. สามารถทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้

6. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน    

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

5. Resume

6. รายละเอียดการติดต่อบุคคลอ้างอิง จำนวน 2 คน

7. เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บาท

 

* ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563 ด่วน *

ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งจดหมายสมัครงาน และหลักฐานการสมัครงานมาที่

สถานที่ทำงาน     มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์

63/30 หมู่ 8 อุโมงค์ ซอย 4 .สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Email:   jobsatmap@gmail.com

 

เวลาทำงาน         จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00

ติดต่อสำนักงาน 053 328 134  


 

Contact : jobsatmap@gmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier

Editorials

สังคมปริแตก
สวัสดิการ
คนสองโลก
ทำไมผมต้องไป  ม็อบ....
สุราปลดแอก
View more

Lasted contents

อย่าตายก่อน
รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2563 (Media Awards 2020)
ไล่บี้ไม่ถอย! ชาวบ้านยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการสอบสวนฯ ขอให้เอาผิดกับประธานสภาฯ ให้ถึงที่สุด และต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้สมรู้ร่วมคิด
แอมเนสตี้แถลงหลังมีการสั่งปิด “ทุกแพลตฟอร์ม” ของวอยซ์ทีวี
การแก้ผังเมือง จากสีม่วงเป็นเขียวเพื่อ จะนะเมืองอุตสาหกรรม : ต้องมีการศึกษาก่อนอนุมัติ?
View more