ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Data Collector

The Exodus Road คือองค์กรไม่แสวงกำไร ทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นที่ทำงานในภูมิภาคเอเชีย ทั้งอินเดีย อาเซียนรวมถึงประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนั้นเราได้ดำเนินกิจกรรมด้านการป้องการและปราบปรามการค้ามนุษย์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 และได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน มูลนิธิฯได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชนพ.ศ. 2552

 

มูลนิธิฯ มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Data Collector) จำนวน 1 ตำแหน่ง (Full-Time) ประจำสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานในจังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลัก
 • รายงานตรงกับหัวหน้าทีมและ/หรือผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
 • ทำการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำงาน  ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและทีมสหวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
 • จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือนของข้อมูลภาคสนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงต่อเวลาตามที่กำหนด
 • ลงปฎิบัติการภาคสนามร่วมกับทีมงานของมูลนิธิฯ และหน่วยงานอื่น ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ เพศทางเลือก อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรฯ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือเทียบเคียงจากประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • รักษาความลับได้ดี (Keep confidentiality) ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ (Trustworthy) และมีความรักในงานบริการ (Service Mind) และการติดต่อกับบุคคล (People Connection) 
 • มีประสบการณ์ หรือมีความชอบในการค้นหา / เก็บข้อมูลทั้งทางอินเตอร์เน็ตและการลงพื้นที่
 • เป็นคนช่างสังเกต (Observant) รักการเรียนรู้ (learning new things) มีความสุขุมรอบครอบ (prudence concept) และมีความเป็นผู้ใหญ่ (Maturity)
 • มีความยืดหยุ่นสำหรับช่วงเวลาการทำงาน และสามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกพื้นที่และต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักในการทำงาน
 • หากมีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่คล้ายคลึงกัน งานภาคสนาม และเรื่องแผนที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาติขับขี่

 

หากคุณสนใจและมีคุณสมบัติข้างต้น กรุณาส่งประวัติมาที่ pae@theexodusroad.com

หรือสอบถามได้ที่ โทร. 095-9310309 (คุณเป้) 

Contact : pae@theexodusroad.com


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more