ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

นักสังคมสงเคราะห์ – (Based in Deep South Provinces)

ความเป็นมาของโครงการ

ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินงานด้านการเสริมสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตในประเทศไทย ซึ่งด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย)  ดำเนินงานด้วยความเป็นกลาง และมีลักษณะการทำงานด้านการแพทย์ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางศาสนา การเมือง หรือสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ได้ริเริ่มโครงการเพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่รวมถึงระบบบริการสุขภาพจิตขั้นพื้นฐานและระบบส่งต่อผู้รับบริการอย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินโครงการอยู่ที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

สถานที่ปฏิบัติงาน:               จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การดูแลของหัวหน้างานด้านการส่งเสริมสุขภาพและหัวหน้างานสุขภาพจิต

หลักการและเหตุผลของตำแหน่งงาน

 • เพื่อช่วยเหลือในการระบุและติดตามผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการเยี่ยมบ้านเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ และเพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมสุขภาพ
 • ช่วยให้ทีมสุขภาพจิตขององค์กรได้เข้าใจถึงภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้ป่วย

ความรับผิดชอบหลัก  

 • สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริการขององค์กร และ เป็นตัวแทนของ ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย) ในการประชุมและประสานงานที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กับภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการด้านสุขภาพจิต ตลอดจนกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต หรือจิตศึกษา (Psycho-education) แก่ชุมชน ครอบครัว และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่
 • ดำเนินงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพขององค์กร ในการสร้างระบบส่งต่อผู้รับบริการไปยังบริการด้านสุขภาพจิตสังคมและบริการทางการแพทย์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน
 • ประเมินและติดตามความต้องการของผู้รับบริการด้านสังคมและสุขภาพจิต (ทั้งในศูนย์ให้คำปรึกษา และการเยี่ยมบ้าน) รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชนและบริการสาธารณะต่าง
 • เข้าร่วมประชุมทีมและวางแผนกิจกรรมประจำสัปดาห์และประจำเดือน
 • ปฏิบัติตามกระบวนการและแนวทางการทำงานของ ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย)
 • ดำเนินการและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายกระตุ้นการรับรู้ของผู้คน ครอบครัว และชุมชน เกี่ยวกับ ด็อกเตอร์ส วิทเอาท์ บอร์เดอร์ส (ประเทศไทย)

คุณสมบัติ

การศึกษา

 • ปริญญาตรีด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่งงานสังคมเคราะห์ หรือการจัดการที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในบริบทและพลวัตของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และบทบาทขององค์กรท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะพื้นที่นราธิวาส

 

ภาษา                           

 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษามลายูได้ดีทั้งทักษะการเขียนและพูด
 • หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ทักษะ

 • สามารถสื่อสารได้ดีและมีทักษะทางสังคม (เช่น มีทักษะการฟังอย่างใส่ใจ มีทัศนคติที่ดี เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น ความเคารพ มีไหวพริบ ความอดทน)
 • มีทักษะการทำงานเป็นองค์กรและการทำงานเป็นทีม
 • มีทักษะและมีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
 • มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
 • มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลายทางสาขาวิชา
 • มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point และอื่น ๆ)

 

 

 

ความสามารถอื่น ๆ

 • มีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะเดินทาง 
 • มีความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์
 • การทำงานกับเครือข่ายและการสร้างสัมพันธภาพ
 • มีความกระตือรือร้น

ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ:

 • เงินเดือน: 26,532 บาทต่อเดือน และเงินโบนัสเดือนที่ 13
 • ค่าเช่าบ้าน (สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)
 • สัญญาจ้างงานแบบมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีการต่อสัญญา โดยมีระยะเวลาทดลองงานเป็นเวลา 3 เดือน
 • ประกันสุขภาพ

วันที่เริ่มงาน: ด่วนที่สุด

กรุณาส่งประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (CV) และจดหมายปะหน้าใบสมัคร (รวมลงในไฟล์ PDF ไฟล์เดียว) เพื่อระบุแรงจูงใจและสิ่งที่คุณสามารถมีส่วนรับผิดชอบในตำแหน่งนี้ โดยระบุหัวข้อว่า “social worker” ไปยังอีเมล์ Pattani-ADMIN-FIN@dwbthailand.com ภายในหรือก่อนวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครที่ไม่ได้แนบเอกสารการสมัครอย่างสมบูรณ์ (ประวัติส่วนตัวโดยสังเขปและจดหมายปะหน้าใบสมัคร) จะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อกลับเพื่อการสัมภาษณ์

 

DWBT เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

Contact : Pattani-ADMIN-FIN@dwbthailand.com


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more