ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่พัฒนากลุ่มแรงงาน (เต็มเวลา)

 

ประกาศรับสมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนากลุ่มแรงงาน (เต็มเวลา)

 1. โครงการสิทธิแรงงาน (LRA)

โครงการ LRA มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แรงงานข้ามชาติได้เข้าถึงสิทธิ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยการให้ข้อมูลและอบรมแก่แรงงานข้ามชาติ ในอาชีพต่าง ๆ ทั้งที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง แม่บ้าน และอาชีพอื่น ๆ เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงาน  สิทธิแรงงาน   ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อให้สามารถเจรจากับนายจ้าง,และให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานข้ามชาติเพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

2. ลักษณะงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนากลุ่มแรงงาน รับผิดชอบงานการส่งเสริมการรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในพื้นที่แม่สอด และช่วยพัฒนาศักยภาพของกลุ่มแรงงานข้ามชาติให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นตัวแทนของแรงงาน เพื่อเรียกร้องสิทธิของแรงงานได้

โครงการนี้จะมีไปจนถึงเดือนมีนาคม 2565

เงินเดือน 15,000B ต่อเดือนตลอดระยะเวลาของโครงการ

 

รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่:

การรวมกลุ่มแรงงาน

 • ประสานงานและติดตามกิจกรรมของกลุ่มแรงงานในพื้นที่แม่สอด
 • ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานแก่กลุ่มแรงงานในพื้นที่แม่สอด
 • จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มแรงงานให้มีความเข้มแข็ง (สิทธิแรงงาน กระบวนการยุติธรรม เการรวมกลุ่ม ทตนิคการเจรจาต่อรอง  และอื่น ๆ ที่จำเป็น)

ลงพื้นที่

 • ลงพื้นที่ในชุมชนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่แม่สอด
 • จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแรงงานในพื้นที่แม่สอด เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติแรงงาน
 • กระจายสื่อของ MAP

เครือข่ายและการรณรงค์

 • มีส่วนร่วมในการประชุมเกี่ยวกับสิทธิแรงงานข้ามชาติในระดับพื้นที่ ระดับชาติและระดับภูมิภาค
 • ช่วยเหลือตัวแทนแรงงานข้ามชาติ เพื่อเข้าประชุมที่เกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน

 

 • เป็นล่ามแปลภาษากับให้แก่แรงงาน เช่น การฝึกอบรมต่าง ๆ การทำสื่อต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ  เป็นต้น (ภาษาพม่า ไทย)
 • การเขียนรายงาน
 • จัดทำข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสำหรับการทำรายงาน  แล้วส่งให้ผู้ประสานงานโครงการ LRA เพื่อจัดทำรายงานไตรมาสส่งให้แหล่งทุน
 • มีส่วนร่วมและช่วยจัดกิจกรรมของโครงการ LRA เช่น วันแรงงาน วันแรงงานสากล วันสตรีสากล

 

คุณสมบัติ

 • มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน และกระบวนการในการดำเนินการ
 • มีทักษะในการทำงานรวมกลุ่ม ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานรวมกลุ่ม
 • มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่ชุมชนแรงงานข้ามชาติ
 • มีทักษะการการสื่อสารภาษาพม่า /ภาษาไทย
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีใบขับขี่

 

 

เวลาทำงาน: 
จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและตารางนัดหมาย (สามารถทำงานในวันหยุดได้หากมีกิจกรรม หรือมีการนัดหมายนอกเหนือจากเวลางาน จะมีวันหยุดชดเชยให้หากทำงานในวันหยุด) ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงาน จดหมายแนะนำตัว  ภายในวันที่ 15 มิถุนายน  2564 มาที่อีเมล์:  jobsatmap@gmail.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุชาติ  ตระกูลหูทิพย์ เบอร์
086 369 0762   ผู้ประสานงานโครงการ LRA

Contact : jobsatmap@gmail.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer

Editorials

View more

Lasted contents

View more