ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Consultant to Conduct the Guideline on the Maize Supply Chain

Terms of Reference (TORs)

 

เพื่อการจัดจ้างนักวิจัยหรือคณะผู้วิจัยเพื่อกำหนดกรอบวิธีและแนะนำแนวทางแก่สมาชิกในวงสนทนาหลายฝ่าย (Multi-Stakeholder Platform) เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อภาคเอกชน

 

 1. หลักการและเหตุผล

ข้าวโพดถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสำหรับไก่เนื้อในสัดส่วนที่มากที่สุดถ้าเทียบกับอาหารสัตว์อื่นๆที่ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการรวบรวมงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าในปีพ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีการใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ทั้งหมดประมาณ 8,344,700.8 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 52.9 ทำให้การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อส่งผลให้เกิดต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผลผลิตข้าวโพดอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ผู้ผลิตอาหารสัตว์กับผู้ผลิตไก่เนื้อมักจะเป็นบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่มีเจ้าของเดียวกัน ดังนั้นการบริโภคไก่เนื้อมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องไปสู่ปัญหาหมอกควันจากการเผาไร่ข้าวโพดที่ทำให้เกิดฝุ่น PM2.5 ในระดับที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง ในขณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานทั้งอุตสาหกรรมข้าวโพดและอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อควรมีบทบาทในการลดทอนปัญหาและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ผู้ผลิตไก่เนื้อ โรงฆ่า บริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ เป็นต้น

 

องค์การอ๊อกแฟมเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและมียุทธศาสตร์เฉพาะในการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งองค์การภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการแสวงหาทางออกของปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อการสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว

 

หนึ่งในแผนการดำเนินงานขององค์การอ๊อกแฟมภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นคือการส่งเสริมให้เกิดการวงสนทนาหลายฝ่าย (Multi-stakeholder Platform) โดยองค์การอ๊อกแฟมมีความมุ่งหวังที่จะให้วงสนทนาดังกล่าวเป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนาข้อเสนอแนะด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อภาคเอกชนที่มีข้อเสนอแนะจากหลากภาคส่วน โดยมีความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในทางออกเพื่อนำไปสู่การจัดทำแนวทางการปฎิบัติและนโยบายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไป

 

ด้วยเหตุนี้ องค์การอ๊อกแฟมจึงมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างนักวิจัยหรือคณะผู้วิจัยเพื่อกำหนดกรอบวิธีและแนะนำแนวทางแก่สมาชิกในวงสนทนาหลายฝ่าย (Multi-Stakeholder Platform) เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อภาคเอกชน ซึ่งจะกลายเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากความร่วมมือจากสมาชิกในวงสนทนาหลายฝ่าย (Multi-Stakeholder Platform)

 

 1. ผู้รับผิดชอบ

ภาณุพันธุ์ สมพงษ์ – เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคเอกชน (PSompong@oxfam.org.uk)

 

 1. วัตถุประสงค์

องค์กรอ็อกแฟมมีความประสงค์ที่จะจัดจ้างนักวิจัยหรือคณะผู้วิจัยเพื่อทำการศึกษาตามประเด็นดังต่อไปนี้

  1. รวบรวมปัญหาของการเผาไร่ข้าวโพดที่มีความเชื่อมโยงไปถึงห่วงโซ่อุปทานไก่เนื้อ ที่ครอบคลุมทั้งสาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขยายการปลูกไร่ข้าวโพดและการเผาไร่ข้าวโพด รวมถึงรวมรวบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติจากสมาชิกของวงสนทนาหลายฝ่าย (Multi-Stakeholder Platform) เพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อภาคเอกชน
  2. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อภาคเอกชน
 1. ขอบเขตการศึกษาและผลลัพธ์
  1. วิเคราะห์ปัญหาของการเผาไร่ข้าวโพด ทั้งสาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขยายการปลูกไร่ข้าวโพดและการเผาไร่ข้าวโพดผ่านการรวบรวมจากสมาชิกของวงสนทนาหลายฝ่าย (Multi-Stakeholder Platform)
  2. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และห่วงโซ่อุปทานไก่เนื้อ
  3. นำบทวิเคราะห์ของ 3.1 และ 3.2 และข้อเสนอแนะจากสมาชิกวงสนทนาหลายฝ่าย (Multi-Stakeholder Platform)จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อภาคเอกชน
 2. กรอบระยะเวลา

ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2564–1 พฤศจิกายน 2564

 

 1. แผนงาน

No

Activities

Expected Output

Delivery Date

1

วิเคราะห์ปัญหาของการเผาไร่ข้าวโพด ทั้งสาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขยายการปลูกไร่ข้าวโพดและการเผาไร่ข้าวโพดผ่านการรวบรวมจากสมาชิกของวงสนทนาหลายฝ่าย (Multi-Stakeholder Platform)

 ร่างรายงานประเด็นสำคัญที่ได้มาจากการรวบรวมจากสมาชิกวงสนทนาหลายฝ่าย

1 กันยายน 2564

2

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และห่วงโซ่อุปทานไก่เนื้อ

ร่างรายงานที่ได้มาจากข้อ 1 และความเชื่อมโยงไปสู่ห่วงโซ่อุปทานไก่

1 ตุลาคม 2564

3

จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อภาคเอกชน

นำข้อเสนอจากสมาชิกในวงสนทนาทั้งจากข้อ 1 และ 3 มาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อภาคเอกชน

25 ตุลาคม 2564

4

สมาชิกในเครือข่ายพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนตามข้อ 3 และแสดงความคิดเห็นต่อฉบับร่าง (ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อภาคเอกชนฉบับสมบูรณ์

1 พฤศจิกายน 2564

 

 1. คุณสมบัติ
 • มีความรู้ความเข้าใจในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและปัญหาหมอกควัน PM2.5
 • มีความรู้ความเข้าใจในด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหาร
 • มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการเกษตรหรืออาหารอย่างน้อย 5 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงสนทนาหลายฝ่าย (Multi-stakeholder platform) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของนักวิจัยหรือที่คณะผู้วิจัยเป็นจำนวนเงิน XXX บาทโดยแบ่งจ่ายดังนี้

งวดที่ 1 จ่ายเป็นจำนวน 30% ของค่าตอบแทน เมื่อได้รับรายงานตามข้อ 1

งวดที่ 2 จ่ายเป็นจำนวน 30% ของค่าตอบแทน เมื่อได้รับรายงานตามข้อ 2

งวดสุดท้าย จ่ายเป็นจำนวน 40% ของค่าตอบแทน เมื่อได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์

 

 1. ช่องทางติดต่อ

กรุณาส่งประวัติการทำงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ hr_thailand@oxfam.org.uk

Contact : hr_thailand@oxfam.org.uk


ที่ปรึกษา / Consultant

Editorials

View more

Lasted contents

View more