ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่มูลนิธิ (ชาติพันธ์ม้ง) สาขาน่าน 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่มูลนิธิ (ชาติพันธ์ม้ง) สาขาน่าน 1 ตำแหน่ง

Organization : มูลนิธิวัฒนเสรี (the freedom story)

เจ้าหน้าที่มูลนิธิ    1 ตำแหน่ง  (ชาติพันธ์ม้ง)

พื้นที่การทำงาน   The Freedom Story สาขาน่าน เลขที่ 47 หมู่ 7 บ้านสบขุ่น ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ความรับผิดชอบ

 1. วางแผนจัดการช่วยเหลือนักเรียนทุนที่เป็นเคสเร่งด่วนรวมถึงส่งต่อเคสให้หน่วยงานอื่นช่วยเหลือ
 2. เป็นพี่เลี้ยง ติดตาม และให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุน
 3. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สำรวจและสอบถามปัญหา ความเสี่ยงด้านการค้ามนุษย์ และความต้องการเร่งด่วนของนักเรียนทุน และผู้ปกครอง จากครอบครัวนักเรียนทุน คนในชุมชน ผู้นำชุมชน ครู และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ความเสี่ยงของนักเรียนทุน
 4. ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือเคสนักเรียนทุน และดำเนินงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือเคสนักเรียนทุนฉุกเฉิน เช่น ด้านสุขภาพจิต เป็นต้น รวมถึงดูแลโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตสำหรับนักเรียนทุน
 5. จัดทำรายงานฐานประวัติข้อมูลนักเรียนทุนในโครงการ
 6. เข้าร่วมประชุมทีมและวางแผนกิจกรรมประจำสัปดาห์และประจำเดือน เพื่อรายงานความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย
 7. ร่วมพัฒนากระบวนการจิตสาธารณะของนักเรียนทุนที่มีต่อสังคม และออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับการป้องกันการค้ามนุษย์
 8. สร้างสายสัมพันธ์กับชุมชน สถานศึกษา และองค์กรอื่นๆ เพื่อเป็นช่องทางรับรู้ปัญหา และหาแนวทางร่วมมือแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุน
 9. ปฏิบัติตามกระบวนการและแนวทางการทำงานของ The Freedom Story ดำเนินการ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. อายุ 20 ปีขึ้นไป   สถานภาพโสด
 2. สำเร็จการศึกษาปวส. และปริญญาตรีทุกสาขา หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานการลงพื้นที่ในชุมชน
 4. เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
 5. เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข
 6. เป็นบุคคลที่ไม่มีอคติ ไม่ตัดสิน ควรอยู่บนพื้นฐานในการเคารพมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
 7. สามารถสื่อสารภาษากลุ่มชาติพันธ์ม้งได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีใจรักการดูแลเด็ก และการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
 9. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในภาระงานที่ได้รับมองหมาย และมีความเสียสละต่องานส่วนรวม
 10. สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่น และทำงานล่วงเวลาได้
 11. มีทักษะทางสังคม (เช่น มีทักษะการฟังอย่างใส่ใจ มีไหวพริบ และความอดทน)
 12. มีทักษะการทำงานเป็นองค์กรและการทำงานเป็นทีม
 13. มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
 14. มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี             
 15. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลายทางสาขาวิชา
 16. มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Word, Excel, Power point และอื่นๆ

เวลาทำงาน : อังคาร – เสาร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.

ระยะเวลาการทดลองงาน: 3 เดือน

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 15,000 บาท หรือขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
 2. กองทุนออมทรัพย์
 3. ประกันอุบัติเหตุ
 4. ประกันสังคม
 5. วันหยุดชดเชย
 6. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 7. วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง  (คลอดบุตร, ฌาปนกิจ)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
 4. รูปถ่าย 1 ใบ
 5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. ใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)

กำหนดการรับสมัคร :  ตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2564 (เริ่มปฏิบัติงาน : วันที่ 1 สิงหาคม 2564)

วิธีการรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวพร้อมทั้งเอกสารข้างต้นมาที่Email : Supranee@thefreedomstory.org หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 080-670-8375 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

 

Contact : supranee@thefreedomstory.org


เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist

Editorials

View more

Lasted contents

View more