ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีงาน thaingo ดูและคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Project Coordinator (Contract 6 month)

Project Coordinator (Contract 6 month)

Organization : THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: สนับสนุนการประสานงานและบริหารโครงการ ด้านการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระดับประเทศและระดับภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ตลอดจนสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของนานาชาติด้านความยุติธรรมให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจของหน่วยงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

  • รับผิดชอบงานธุรการของ TIJ Academy เช่น การจัดทำข้อมูลเอกสาร รายงาน การรับ-ส่ง เอกสาร โทรสาร และ e-mail ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • ดูแลงานสารบรรณของ TIJ Academy ตามระเบียบที่กำหนดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จัดทำและตรวจสอบหนังสือราชการ หนังสือเชิญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • จัดเตรียมการประชุม การฝึกอบรม และกิจกรรมทางวิชาการ ของ TIJ Academy ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสนับสนุนงานทั้งด้านธุรการ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม การประสานงาน และโลจิสติกส์
  • สนับสนุนการติดต่อประสานงานของ TIJ Academy กับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านธุรการและโลจิสติกส์
  • สนับสนุน TIJ Academy ในการประสานงานกับสำนักและส่วนงานอื่นๆ ด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง งานงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย​​​​​​​

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

  • การศึกษา: ปริญญาตรี ในสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์:  1-3 ปี ด้าน : การบริหารงานหรือโครงการ การติดต่อประสานงาน การจัดประชุมฝึกอบรม การจัดการเดินทาง
  • มีทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี 
  • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนหนังสือราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact : hr@tijthailand.org /081-7337461


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistant

Editorials

บทบาทประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
อาณาจักรซีพี
ผีซ้ำด้ามพลอย
เราเป็นประเทศที่อยากเจริญ แต่วันๆ ประชาชนเผชิญแต่การบริหารที่ล้าหลัง
เราจะทำตามสัญญา นะจ้ะ ปั๊ดโถ้ว!!
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบเขตอุตฯ IRPC ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ศรีสุวรรณร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรมสรรพากรกำลังรีดเลือดจากปูกับพ่อค้ายาเส้นหรือไม่
ศรีสุวรรณเผยพร้อมยื่นเอาผิด ขรก.ทุกคนหลังศาลปค.เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดแอซตัน อโศก ไม่ชอบด้วยกม.
แอมเนสตี้เปิดตัวไลน์สติ๊กเกอร์ “Stand Beside You”   ส่งต่อกำลังใจให้คนรอบข้างในช่วงวิกฤตโควิด-19 
ศรีสุวรรณค้านนายกฯใช้ กม.ติดหนวดคุมเฟกนิวส์ทั้งๆที่ใช้ กม.ปกติได้
View more