ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน 1 ตำแหน่ง - ปิดโพสต์

เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน 1 ตำแหน่ง - ปิดโพสต์

Organization : มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี (Pratthanadee Foundation)

มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี องค์กรพัฒนาเอกชนของไทย ที่ช่วยส่งเสริมการศึกษา โดยการอบรม ให้ความรู้ และทักษะในการพัฒนาตนเองและทักษะด้านอาชีพแก่ผู้หญิงและเยาวชนหญิงขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้รู้และตระหนักในเรื่องสิทธิด้านต่างๆ

 

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานเพิ่ม หากคุณชอบพูดคุยกับผู้คน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำงานกับคนหลากหลาย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น สนใจงานด้านการพัฒนาตนเองและผู้อื่น เราอยากชวนคุณมาทำงานกับเราในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม

 

และหากคุณชอบทำงานเกี่ยวกับเอกสาร ใส่ใจในรายละเอียด ชอบบริหารจัดการ และดูแลความเรียบร้อยต่างๆ เราอยากชวนคุณมาร่วมงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน
 

1) เจ้าหน้าที่ประสานงานและฝึกอบรม 1 ตำแหน่ง
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
•    ประสานและดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของมูลนิธิ
•    ดูแลกลุ่มเป้าหมายของมูลนิธิ เช่น การรับสมัครเรียน จัดตารางอบรมหรือกิจกรรม จัดเก็บข้อมูลเข้าระบบ    การประเมินผลและการจัดทำรายงาน เป็นต้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย
•    ดูแลงานอาสาสมัครของมูลนิธิ เช่น การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร การจัดเก็บข้อมูลเข้าระบบตลอดจนการอำนวยความสะดวกในงานที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร เป็นต้น 
•    ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เช่น จัดเตรียมสื่อ เอกสาร วัสดุและอุปกรณ์ เป็นผู้ช่วยในการฝึกอบรม ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการฝึกอบรม ประมวลผลการทำกิจกรรม/โครงการต่างๆ เข้าระบบจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น สนับสนุนงานดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานในมูลนิธิ
•    ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติ
•    เพศหญิง สัญชาติไทย
•    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสังคมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
•    มีความสนใจในสายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและเยาวชนหญิง
•    มีความสนใจในงานด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ และหากมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•    รักงานบริการและชอบทำงานกับผู้คนที่หลากหลาย
•    ชอบที่จะสื่อสารและสนุกกับการทำงานเป็นทีม
•    ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ตรงไปตรงมา
•    พร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่และรักในการพัฒนาตนเอง
•    สุขภาพแข็งแรง สู้งานหนัก ไม่เกี่ยงงาน สามารถทำงานหนัก เช่น การขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
•    สามารถเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัด หรือเขตพื้นที่ชนบทห่างไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ (1 สัปดาห์ขึ้นไปต่อครั้ง)
•    หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
•    มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน และอื่นๆ (หากมี)
•    สามารถทำงานในวันอาทิตย์ได้ (หยุดวันศุกร์และวันเสาร์)
•    ยินดีรับผู้ที่จบการศึกษาใหม่

 

2)เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงาน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูและความเรียบร้อยทั่วไปของสำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน การจัดซื้อ และการบำรุงรักษา
 • จัดทำ ดูแล บันทึกข้อมูล และเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบสำคัญรับ-จ่าย หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 • ดูแลหนังสือเข้า-ออก การรับ-ส่งอีเมล์ และการจัดเก็บเอกสารต่างๆ
 • ติดต่อกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อำนวยความสะดวก ตลอดจนดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการมูลนิธิ
 • สนับสนุนทีมในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ และทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
   
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสำนักงาน หรือด้านบัญชี จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • มีความสนใจในงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเยาวชนหญิง
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถทำงานได้ดีทั้งแบบเดี่ยวและเป็นทีม
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้ดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
   
 • ทำงานในวันอาทิตย์ได้ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุดทุกวันศุกร์และวันเสาร์)

 

สวัสดิการ 
ประกันสังคม (กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน) ประกันสุขภาพกลุ่ม

 
ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายสมัครงาน (Cover letter) ระบุเงินเดือนที่ต้องการ ประวัติย่อ (Resume) พร้อมบุคคลอ้างอิง (References) มาได้ที่ [email protected]  อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ 
 

*มูลนิธิจะติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาเท่านั้น*

 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆได้ที่ 
https://pratthanadee.org/aboutus และ https://www.facebook.com/Pratthanadee.Foundation/

Contact : [email protected]


บัญชี / Accountantการเงิน / Financierผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerผู้ช่วย / Assistant

Editorials

View more

Lasted contents

View more