ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 เปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โครงการผู้นำแห่งอนาคต จำนวน 1 ตำแหน่ง

.

ร่วมเป็นหนึ่งในทีมโครงการผู้นำแห่งอนาคต เพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา

.

คุณสมบัติทั่วไป

 • อายุไม่เกิน 30 ปี และมีประสบการณ์ทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา หรือสาขาพาณิชยกรรมศาสตร์ จักพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เงินเดือน 22,000 บาท

 • มีทักษะการทำงานด้านบัญชี/ การเงิน

 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word /Excel /PowerPoint ได้ในระดับดีมาก

 • มีความมีความสามารถใช้โปรแกรม AI, Photoshop, Canva หรือโปรแกรมกราฟฟิคอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรอบคอบ คิดงานเป็นระบบ ซื่อสัตย์ รักในงานที่ทำ พร้อมอดทนต่อความลำบาก

 • มีทักษะในการประสานงานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ ได้ และลงพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

 • หากมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ และบริหารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาระงาน

 • จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมของโครงการ และนำเสนอผู้บริหาร

 • บันทึกบัญชีรับ-จ่ายให้ถูกต้องตามหลักพาณิชยกรรม และเป็นไปตามกฎระเบียบของผู้ให้ทุน สสส.

 • จัดทำระบบ Stock ผลิตภัณฑ์ของโครงการให้ถูกต้องแม่นยำ และตรวจสอบได้

 • จัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามหลักการพัสดุ

 • เข้ารับการอบรมด้านการเงินและบัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับจากผู้ให้ทุน

 • จัดทำเอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการทำงานของโครงการ

 • จัดทำรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ และประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทาง

 • เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพของโครงการ

 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต

หมายเหตุ

 • ตำแหน่งงานนี้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต อาคาร D โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และต้องสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวด้วยเช่นกัน

 • สวัสดิการที่ท่านจะได้รับเมื่อผ่านช่วงทดลองงาน ประกอบ ค่ารักษาพยาบาลรายปี ค่าประกันชีวิตแบบอุบัติเหตุ และสวัสดิการเงินออม

เอกสารประกอบการสมัคร

 • CV พร้อมรูปถ่าย บอกเล่าประวัติ ความสนใจ ความสามารถ

 • วันที่สามารถเริ่มงานได้

 • หลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

 

พร้อมตอบคำถาม

 1. ขอให้ท่านแนะนำตัว อธิบายประวัติความเป็นมาที่ส่งผลต่อการหล่อหลอมวิธีคิดและวิธีการทำงานในปัจจุบัน พร้อมทั้งอธิบายว่าวิธีคิดและวิธีการทำงานดังกล่าวจะมีประโยชน์ และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการในสำนักงานได้อย่างไร (ความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4)

 

ส่งเอกสารการสมัคร
link : https://shorturl.asia/7srIm


 

สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน
โทรศัพท์ 096-241-6239
 

กำหนดการรับสมัครงาน

- เปิดรับวันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 . ผ่านลิงค์ google form

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผ่านทางอีเมล

- เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 . ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Zoom จักแจ้งให้ทราบภายหลัง

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ผ่านทางอีเมล

 

Contact : https://shorturl.asia/7srIm


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier

Editorials

View more

Lasted contents

View more