ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ประสานงานโครงการ

ทางมูลนิธิชีววิถี(ไบโอไทย) ขอกระกาศรับสมัครงานดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ 

 

ถ้าคุณมีใจอยากการทำงานสร้างความเปลี่ยนแปลง!
สนใจเรียนรู้ประเด็นการสร้าง #ระบบอาหารและเกษตรที่ปลอดภัย ชอบพูดคุยกับผู้คน เดินทางหาประสบการณ์ในต่างจังหวัด ชอบกิน รักต้นไม้ใบหญ้า อยากเรียนรู้การทำสื่อ ฝึกทำอินโฟบ้างเป็นครั้ง มาร่วมงานกับเราเถอะ!

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) หรือ ไทยแพน เปิดรับสมัครผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)
- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

- ไม่จำกัดอายุและเพศสภาพ

- หน้าที่ ติดต่อประสานงานโครงการ ติดตามการทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัด สรุปและจัดทำรายงาน

- เอกสารที่ใช้ในการสมัคร : ประวัติ (CV) / ใบแสดงวุฒิการศึกษา /จดหมายแนะนำตัว (Cover letter) /และคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
พร้อมเงินเดือนที่ต้องการ

ส่งมาที่ Email : info@thaipan

 

Contact : info@thaipan.org


ผู้ประสานงาน / Coordinatorเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activist
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more