ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

Organization : บริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด

ตำแหน่ง Creative Designer (1 อัตรา)

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
1.    มีความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบชิ้นงานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์
2.    มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ และออกแบบชิ้นงาน เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ องค์กร ชุมชน และสังคม   
3.    มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ งานออกแบบ และการนำเสนอ   
4.    มีความรู้ความสามารถในการดูแลกระบวนการทำงานด้านการสร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตชิ้นงาน  โดยปรับประยุกต์เนื้อหาและลักษณะงาน ให้ตรงกับความจำเป็นของโครงการและความต้องการของลูกค้า (Customization) และคำนึงถึงความเป็นไปได้และข้อจำกัดขององค์ประกอบต่างๆ ในโครงการ (ระบบ คน งบประมาณ เวลา)
5.    มีความรู้แบบสหสาขาวิชา สามารถนำข้อมูลและความรู้มาบูรณาการ และถ่ายทอดเป็นผลงานเชิง visual ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ มีมูลค่า และมีคุณค่า 
6.    มีทักษะในการบริหารจัดการงานทับซ้อน จัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเร่งด่วน  
7.    สามารถแก้ไขปัญหา รับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า การเปลี่ยนแปลง และความขัดแย้งได้เป็นอย่างดี

 

 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารงานลูกค้า (Account Executive) 1 อัตรา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1.    วางแผนงานขายให้สอดคล้องกับแผนทางธุรกิจอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
2.    บริหารจัดการเป้ารายได้  วิเคราะห์ราคาขาย และปิดการขายงาน ได้เหมาะสม และสอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงาน
3.    เป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า 
4.    ร่วมกับ Production Manager ในการประเมินความเป็นไปได้ของความคิดตั้งต้นและเนื้อหาในการผลิตโครงการ
5.    ประเมินงบประมาณโครงการ และร่วมประเมินต้นทุนการผลิต ในขั้นตอนระหว่างการขาย เพื่อนำเสนอลูกค้า
6.    จัดทำและบริหารต้นทุนงานขาย (pre-sale) ของโครงการ ตั้งแต่กระบวนการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย และทวนสอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้ประเมินไว้
7.    สร้างสรรค์แนวคิด รวบรวม/เรียบเรียงข้อมูล และจัดทำเอกสารนำเสนอโครงการ รวมทั้งเตรียมการนำเสนอต่อลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ 
8.    ร่วมมือกับ Production Manager และ/หรือ Producer ในการบริหารจัดการโครงการ อย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการทำงาน
9.    จัดทำ master plan ของแต่ละโครงการ เพื่อนำทางให้ฝ่าย Production Management จัดทำ action plan ต่อไป
10.    สื่อสารเชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับทีมงาน และประสานความร่วมมืออย่างรอบด้าน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Contact : kansita.t@rlg.co.th / 089 761 0352 (กันย์สิตา)


ระดมทุน / Fundraisingกราฟิก / Computer Graphic
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more