ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานคริสตจักรสาขา - พนักงานสัญญาจ้าง

มูลนิธิดรุณาทร เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อสนับสนุนพันธกิจประเทศไทย และเขตชายแดนไทย-เมียนมาร์

 

ประเภทสัญญา: สัญญาจ้าง 1 ปี (พิจารณาต่อสัญญาได้)

พื้นที่ทำงาน: เขตชายแดนไทย-เมียนมาร์ จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก

ภาษา: ภาษาไทยและภาษากะเหรี่ยง (หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

รายละเอียดงาน:

เจ้าหน้าที่ประสานงานคริสตจักรสาขา ทำหน้าที่ช่วยนำกระบวนการในการเสริมสร้างศักยภาพและสร้างความเป็นเจ้าของให้แก่คริสตจักรสาขาในเขตชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม, รับผิดชอบในการสานสายสัมพันธ์กับคริสตจักรสาขา อันส่งผลให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกัน เกิดความไว้วางใจ และร่วมรับใช้พันธกิจ, ให้คำปรึกษาในด้านการบริหารจัดการโครงการ เสริมสร้างขีดความสามารถของคริสตจักรสาขาผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ และช่วยให้คริสตจักรสาขาบรรลุถึงผลลัพธ์ที่มุ่งหวังไว้, ทำงานภายใต้คำแนะนำของผู้จัดการแผนกคริสตจักรคู่มิตร

 

คุณสมบัติ:

  • เป็นสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นและมีภาระใจในพันธกิจการพัฒนาเด็ก
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ทำงานในเขตชายแดนไทย-เมียนมาร์ กับองค์กร NGO/INGO
  • มีความรู้และเข้าใจบริบทพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์, ลักษณะของคริสตจักรท้องถิ่นในบริบทชายแดน รวมถึงสามารถระบุถึงปัญหาของชุมชน สังคม ในพื้นที่ได้
  • มีทักษะด้าน การนำกระบวนการ, การสื่อสาร, สร้างความสัมพันธ์ และการสร้างทีมงาน

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารสมัครงานเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย:

  • จดหมายสมัครงาน
  • ประวัติการทำงาน
  • ชื่อและรายละเอียดผู้รับรอง จำนวน 3 ท่าน (นายจ้างเดิม, ศิษยาภิบาล และบุคคลที่น่าเชื่อถือ)

Contact : apply4job@compassion.com


ผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative project developerเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officer
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more