ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)

ผู้ช่วยวิจัย (Research Assistant)

Organization : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program หรือ HITAP) เป็นหน่วยงานวิจัยระดับชาติที่ไม่แสวงหากำไร มีภารกิจหลักด้านการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพโดยครอบคลุมยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เพื่อกระจายและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์ที่สังคมโดยรวมต้องการเพื่อแก้ปัญหาสำคัญด้านระบบสุขภาพของประเทศ งานวิจัยที่มีคุณภาพและความเข้าใจในการปฏิบัติงานทุกระดับจะก่อให้เกิดการใช้งบประมาณด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ลดการใช้เทคโนโลยีที่ไม่จำเป็น และลดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และจริยธรรมจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ในการนี้ ทางโครงการฯ จึงต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ และมุ่งมั่นในการทำงานมาร่วมงานกับโครงการฯ ดังนี้คือ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

จำนวน 2 อัตรา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการ
• ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในความรับผิดชอบ เช่น บทความวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รายงานวิจัย เอกสารนโยบาย เป็นต้น
• บริหารเงินในโครงการวิจัยที่ตนเองเป็นผู้ช่วยวิจัยในแต่ละโครงการให้อยู่ในวงเงินที่เหมาะสม พร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานการเงินที่ใช้ในแต่ละโครงการ
• ติดต่อ ประสานงาน ภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก
• จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น จดหมายเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมของโครงการที่รับผิดชอบ
• จัดทำนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร(ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ)
• จัดทำเอกสาร/ข้อความเพื่อเผยแพร่โครงการวิจัยและส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน
• ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  (หากจบหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Environmental Economics and Sustainable Development) หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร คณะเศรษฐศาสตรบัณฑิต

• มีความรู้เกี่ยวกับenvironmental impact assessment (EIA), and health impact assessment (HIA)จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้อย่างดี

• สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ในระดับดี

• มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

• มีความรับผิดชอบสูง อดทน มนุษยสัมพันธ์ดีและทำงานเป็นทีมได้ดี

• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

• มีประสบการณ์ด้านการทำวิจัย อย่างน้อย 1 ปีหรือเคยทำงานเก็บข้อมูลปฐมภูมิ เช่น การสัมภาษณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หากคุณสนใจเป็น "ผู้ช่วยวิจัย" สามารถสมัครได้ที่นี่ (รับจำนวนจำกัด)

https://www.hitap.net/job/167810

เบอร์ติดต่อ : +662-590-4549  หรือติดต่อคุณลิน 061-628-8067

Contact : hr@hitap.net


ผู้ช่วย / Assistantนักวิจัย / Researcher
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more