ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้จัดการโปรแกรม (พื้นที่การทำงานจังหวัดสระแก้ว)

ผู้จัดการโปรแกรม (พื้นที่การทำงานจังหวัดสระแก้ว)

Organization : มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / World Vision Foundation of Thailand

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศล เพื่อการพัฒนาและสนับสนุนด้านมนุษยธรรมคริสเตียน ที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาชีวิตเด็ก ครอบครัว และชุมชนของพวกเขาด้วยการจัดการกับต้นเหตุของความยากจน ด้วยประสบการณ์เกือบ 50 ปีในประเทศ เราช่วยเหลือทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ และศาสนา มาร่วมทีมกับเราในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของพนักงานกว่า 40,000 คนที่ทำงานในกว่า 90 ประเทศ และแบ่งปันความสุขในการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวชีวิตของเด็กๆ ที่เปราะบาง!

Job Purpose
มีความสามารถในการเป็นผู้นำ การประสานงาน และให้คำแนะนำแก่ทีมงาน Area Program อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นำพาให้เกิดการวางแผน การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น และให้แน่ใจว่าทีมงานจะมีภาระความรับผิดชอบและประสิทธิผล ซึ่งก่อให้เกิดโปรแกรมที่มีชุมชนเป็นฐานที่จะเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของเด็กโดยมุงเน้นกลุ่มที่เปราะบางที่สุด และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ให้แน่ใจว่ากระบวนการการดำเนินงานซึ่งรวมถึงการออกแบบ การตรวจตราติดตามและการประเมินผล (DME) สอดคล้องกับ LEAP 3

Major Responsibilities

1.การบริหารจัดการงานโปรแกรม
2.การวางแผนงานโปรแกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3.ติดตามผลการดำเนินงานของโปรแกรมให้เป็นไปตามตัวชี้วัดขององค์กร และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
4.สร้างเครือข่ายและประสานงานเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานร่วมพันธกิจในพื้นที่การดำเนินงาน
5.กำกับดูแลงานโครงการพิเศษ CSR Project / Grant Project
6.สนับสนุนกิจกรรมการตลาดและการระดมทุนที่ดำเนินการในพื้นที่โปรแกรม และพื้นที่ใกล้เคียง
 

Qualifications 
 

1. ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ 

2. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 3 ปี หากมีประสบการณ์ในโปรแกรมด้านการพัฒนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ประสบการณ์ในการประเมินสถานภาพสำหรับโปรแกรม, การออกแบบ, การดำเนิน งาน, การตรวจตราติดตาม, การประเมินผล, การเขียนรายงานและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

4. ทักษะที่เข้มแข็งด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, งานวิจัย และโปรแกรมที่มีชุมชนเป็นฐาน

5. มีทักษะการบริหารจัดการและการจัดองค์กรอย่างเข้มแข็ง โดยมีบันทึกประวัติเกี่ยวกับการจัดการทีมงานที่พิสูจน์ได้

6. มีทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการสื่อสารอย่างเข้มแข็ง

7. ทักษะการพูดและการเขียนเป็นทักษะที่จำเป็น หากมีทักษะภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. มีความซื่อตรง, ซื่อสัตย์, และมีจิตสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อทีมงานและชุมชน

Contact : banyen_muenjob@wvi.org / 02-0229200 Ext.154


ที่ปรึกษา / Consultantผู้ประสานงาน / Coordinatorนักพัฒนาโครงการ / Creative project developerเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerระดมทุน / Fundraisingผู้ช่วย / Assistantเจ้าหน้าที่ภาคสนาม / Field officerนักกิจกรรม / Activistผู้จัดการโปรเจค / Project manager
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more