ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

ผู้จัดการสถาบันวิทยากรคุณธรรม

ผู้จัดการสถาบันวิทยากรคุณธรรม

Organization : ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม

ปฏิบัติงาน ผู้จัดการสถาบันวิทยากรคุณธรรม

      

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็น เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมปฏิบัติงานผู้จัดการสถาบันวิทยากรคุณธรรม จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

๑. คุณสมบัติตามกฎหมาย

 

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาซน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๓๑ เจ้าหน้าที่ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ ศูนย์สามารถทำงานให้แก่ศูนย์ได้เต็มเวลารวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนด้วย

 

๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

๑) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บริหารการศึกษา ศึกษาศาสตร์สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านงานออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมไม่น้อยกว่า ๗ ปี

๒) มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร ด้านการบริหารโครงการไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๓) มีทักษะต้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดี

๔) มีทักษะความรู้ความสามารถในการรวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ การจัดทำ หรือพัฒนาหลักสูตร  เพื่อการส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในทางการปฏิบัติ

๕) มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านการประสานงาน และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

๖) มีทักษะในการสื่อสารความสามารถในการเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการ รวมถึงทักษะความรู้เพื่อการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

๗) มีความรับผิดขอบ มีทักษะการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทัศนคติและทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะการณ์กดดันจากงานที่เร่งด่วนได้

๘) หากมีความสามารถทางด้านการประสานแหล่งทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

๓. หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของตำแหน่ง

 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถาบันวิทยากรคุณธรรม กำกับดูแล จัดทำแผนงานโครงการ และดำเนินการรองรับนโยบายระดับต่างๆ ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมของประเทศเพื่อสร้างค่านิยมคุณธรรม  โดยวิเคราะห์  ประเมินรูปแบบความต้องการในการเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพ (Learning analytic) ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อบริหารจัดการ ออกแบบพัฒนาหลักสูตร และจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความดี ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา ศักยภาพของเครือข่ายองค์กรภาคีในการส่งเสริมคุณธรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกระดับวิทยากรผู้นำการ เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณธรรม ประสานความร่วมมือและวางแผนร่วมกับกลุ่มงานอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ให้บริการวิชาการเนื้อหาด้านคุณธรรมแก่เครือข่ายคุณธรรม รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสายงานที่รับผิดชอบหรืองานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ

 

๔. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

๑) จัดทำแผน นโยบายการดำเนินงาน แผนการใช้งบประมาณบุคลากรในโครงการที่เกี่ยวข้อง ด้านการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงการแสวงหาและบริหารงบประมาณจาก แหล่งทุนต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการโครงการแบบมีส่วนร่วม

๒) ศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาออกแบบพัฒนาหลักสูตร องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และพัฒนารูปแบบรวมถึงวิธีการเรียนรู้ (Learning Method) ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสามารถออกแบบวิธีการวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์คุณธรรม และการกำหนดนโยบายทางการบริหาร สภาพการณ์ทางสังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม ความดีของประเทศให้เป็นรูปธรรม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม (modernize)

๓)  วิเคราะห์ ประเมินรูปแบบความต้องการในการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพ (Learning analytic)  ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อบริหารจัดการ วางแผนพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรนำเสนอแนวทางที่ตอบสนองความต้องการในการส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเป้าหมาย และเชื่อมโยงภารกิจของศูนย์คุณธรรมกับ ภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการติดตามประเมินผล โดยประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

๔) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเครือข่ายคุณธรรม ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้สนใจ เพื่อรองรับนโยบายด้านการเสริมสร้างสังคมคุณธรรมของประเทศ รวมถึงบริหารกลุ่ม เป้าหมายสัมพันธ์ เช่น การจัดกิจกรรม และการสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

๕) กำกับดูแล เผยแพร่ ให้บริการวิชาการแก่เครือข่ายคุณธรรมและสังคม เพื่อการส่งเสริมให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ในทางการปฏิบัติอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพ และแสวงหาเครือข่ายในการส่งเสริมคุณธรรมในชาติ และนานาชาติ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณธรรมของประเทศ

๖) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานที่ รับผิดขอบให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความ รับผิดชอบของตำแหน่งงานและงานที่ได้รับมอบหมายได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๗) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน ภายในกลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพรวมถึงมอบหมายบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา งบประมาณและแผนงานของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ระเบียบของศูนย์คุณธรรม

๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร

 

๑) ใบสมัคร และใบยินยอมให้ใช้และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงานตามแบบที่ศูนย์กำหนด (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม)

๒) เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่สามารถปฏิบัติได้จริงที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม และเหมาะสมกับความต้องการของสังคม (Modernized morality) ( ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร TH SarabunPSK ๑๖ และผลงานเด่นที่เคยดำเนินการด้านงานพัฒนาหลักสูตรหรือการฝึกอบรม หรือการบริหารโครงการ หรือการประสานงานแหล่งทุนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน อย่างน้อย ๑ เรื่อง (โดยสรุปไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร TH SarabunPSK ๑๖)

๓)  ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)

๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นดำขนาด ๒ นิ้ว (ไม่เกิน ๖ เดือน)

๕) สำเนาทะเบียนบ้าน

๖) สำเนาบัตรประจำตัวประชาซน

๗) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

๘) สำเนาอื่น ๆ เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส เป็นต้น

๙) สำเนาหลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในฺการทำงานหรือหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

เอกสารหมายเลข ๔- ๙ รับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ ๑ ชุด

 

๖. การรับสมัคร

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และยื่นใบสมัครโดยส่งเอกสารตามข้อ ๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ recruitment.moralcenter@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

       

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ recruitment.moralcenter@gmail.com หรือโทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๙๙๐๐ ต่อ ๑๐๓ และ ๒๐๖

 

๗. การคัดเลือก

 

๑) ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และจัดส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครครบถ้วน ตามที่ประกาศ

๒) คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ศูนย์คุณธรรมwww.moralcenter.or.th ภายในวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

๓) ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามข้อ ๒ ให้มาเข้ารับการสอบคัด เลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวัน เวลาและตาม วิธีการที่ศูนย์คุณธรรมกำหนดผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

 

คณะกรรมการสรรหาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครดังกล่าว รวมถึงการขยายเวลาการเปิดรับสมัครตามเห็นสมควร และคณะกรรมการสรรหาฯ มีอํานาจพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เห็นว่ามี คุณสมบัติเหมาะสม และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๖๖

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี)

ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม

 
 
 
 
 

Contact : recruitment.moralcenter@gmail.com / โทรศัพท์ 0-2644-9900 ต่อ 103 และ 206


นักพัฒนาโครงการ / Creative project developerระดมทุน / Fundraisingผู้จัดการโปรเจค / Project managerนักพัฒนางานเขียน / Creative content developerผู้อำนวยการ / Directorผู้บริหาร / Administrator
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more