ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

เจ้าหน้าที่งานบัญชีและการเงิน 

มูลนิธิรักษ์เด็ก

(The Life Skills Development Foundation)

“สิทธิ เพื่อเด็ก ทุกคน”

 

ประกาศรับสมัครงาน ปี พ.ศ.2566 ฉบับที่ 2.

 

 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชีและการเงิน       จำนวน  1  ตำแหน่ง 

คุณสมบัติ

 1. เป็นหญิงหรือชาย หรือ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไม่จำกัดอายุ มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถทำงานประจำในสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ของมูลนิธิรักษ์เด็ก
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบัญชี ได้รับการรับรองเป็นนักบัญชีสภาวิชาชีพการบัญชี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานด้านบัญชีและการเงิน มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ สามารถติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี และทำงานร่วมกับองค์กร ภาคี หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นกัลยาณมิตร
 4. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานการเงินของโครงการและองค์กร พร้อมกับการกำกับดูแลงานการเงินของสำนักงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ยอมรับและยินดีลงนามรับนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก ของมูลนิธิรักษ์เด็ก
 6. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน เริ่มต้นระหว่าง 15,000 – 17,500 บาท (พิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน)
 2. มีประกันสังคมและประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนกับบริษัทเอกชน
 3. มีเงินสะสมสมทบเจ้าหน้าที่เพื่อการเกษียณงาน
 4. มีรถยนต์ของสำนักงานอำนวยความสะดวกในการทำงานหากมีการติดต่องานนอกสำนักงาน

ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดส่งเอกสารดังรายการด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน

*มูลนิธิรักษ์เด็ก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครงานไม่ครบถ้วน)

 

 1. จดหมายสมัครงานที่ร่างด้วยตนเอง ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน  ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) และชื่อเต็ม รูปแบบเป็นทางการ
 2. ประวัติส่วนตัว การศึกษาและประสบการณ์การทำงาน พร้อมระบุชื่อผู้รับรองอย่างน้อย 2 คนซึ่งสามารถติดต่อและตรวจสอบได้
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 6. อื่นๆ เช่น เอกสาร ผลงาน ใบประกาศเกียรติคุณ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครงาน

ส่งทางไปรษณีย์ :  *กรุณาระบุชื่อผู้ส่งและที่อยู่อย่างชัดเจน

ถึง          ผู้อำนวยการ มูลนิธิรักษ์เด็ก                         

              159/114 อนุสารวิลล่า หมู่ 10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

 

หรือ ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานมูลนิธิรักษ์เด็กจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่อยู่ด้านบน

หรือ ส่งทางอีเมล์ / E-mail address : tlsdfrd2021@gmail.com โทร. 053 - 212757

 

ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นี้

 

Contact : tlsdfrd2021@gmail.com


บัญชี / Accountantการเงิน / Financier
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more