ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เว็บ thaingo.org จะปรับค่าบริการจากเดิม 300 บาทเป็น 500 บาท
From January 1, 2023, thaingo.org will adjust job announcement fee from 300 baht to 500 baht.

ThaiNGO team support only thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บไซต์ที่ทีมงาน thaingo ดูแลคือ thaingo.org และ thaingo.in.th เท่านั้น

Start your job search

Legal Advisor (Mae Sot)

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (ประจำออฟฟิศแม่สอด ประเทศไทย)

 

MRN (Myanmar Response Network) ร่วมกับ Asylum Access Thailand เปิดรับสมัครที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ปฎิบัติงานที่สำนักงานแม่สอด ประเทศไทย

 

โครงการ Advancing Legal Rights Protection for New Refugee  มีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ลี้ภัยกลุ่มใหม่ที่เพิ่งอพยพเข้ามาในประเทศไทยให้มีการเข้าถึงความคุ้มครองและสามารถเข้าถึงสิทธิผู้ลี้ภัยขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ผู้ลี้ภัยที่ต้องลี้ภัยออกจากประเทศของตนเนื่องจากมีส่วนร่วมในการเรียกร้องเพื่อรักษาสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานของประชานชนในประเทศต้นทาง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางโครงการนี้จึงมีบทบาทหลักในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ฝึกอบรมแก่ตัวแทนชุมชนของผู้ลี้ภัยให้สามารถปฏิบัติหน้าเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และเป็นตัวแทนชุมชนเรียกร้องให้มีการพัฒนามีระบบการคุ้มครองผู้ลี้ภัยที่ดีขึ้น

 

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง AAT (Asylum Access Thailand) กับ MRN (Myanmar Response Network) เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการ จึงจำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก MRN เพื่อแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและช่วยส่งเสริมการพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินโครงและกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ AAT มีบทบาทสำคัญในการทำงานร่วมกับ HRDF(Human Rights Development Foundation) และ RRLP(Refugee Rights Litigation Project) ในการให้บริการด้านกฎหมาย มากไปกว่านั้นทางสมาชิก MRN ยังให้การสนับสนุนในเรื่องการบริหารจัดการโครงการในภาพรวมอีกด้วย

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน

 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านกฏหมายแก่ประชากรผู้ลี้ภัยในอำเภอแม่สอด ประเทศไทย โดยปฏิบัติงานภายใต้คำแนะนำจากหัวหน้าทีม AAT Emergency Response  และเป็นตัวแทนด้านกฎหมายเมื่อผู้ลี้ภัยจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองและการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ลี้ภัยพึงจะได้รับ โดยมีความรับผิดชอบหลักคือ ศึกษากฎหมาย และปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำด้านกฏหมายให้แก่ผู้ลี้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายยังต้องช่วยส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยได้รับความปลอดภัยและบริการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม รวมถึงการสร้างเครือข่ายและการประสานงานเพื่อส่งต่อเคสให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยได้ และจัดอบรบให้แก่ตัวแทนชุมชนให้สามารปฏิบัติหน้าที่เป็นเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายได้ รวมถึงจัดคลินิกกฎหมายให้แก่คนในชุมชนผู้ลี้ภัย

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

การจัดการรายกรณีและให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (70%)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ AAT, HRDF และ RRLP รวมถึงจะได้รับคำปรึกษาจากสมาชิก MRN ในการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้

 • สัมภาษณ์และคัดกรองผู้ลี้ภัยที่ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือด้านกฎหมายตามความต้องการเฉพาะบุคคลต่อลูกความผู้ลี้ภัยที่เผชิญความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและเกี่ยวกับกฎหมายไทย (การให้บริการขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเร่งด่วนของปัญหา มีทั้งการให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์และให้คำปรึกษาโดยตรงกับผู้ลี้ภัยในบางกรณีที่มีจำเป็น)
 • ศึกษาข้อมูลเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศต้นทางของผู้ลี้ภัย (Country of origin information) เพื่อประเมินสถานการณ์ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของคำร้องที่ผู้ลี้ภัยได้กล่าวอ้าง และการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 • จัดอบรบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการปัญหาผู้ลี้ภัยอย่างยั่งยืน(Long term legal solutions), ประเด็นเรื่องความปลอดภัยและแนวทางการแก้ปัญหา และข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายไทย ให้แก่ผู้ลี้ภัย
 • เป็นตัวแทนด้านกฎหมายและให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่มีความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยและไม่ได้รับความคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายไทย โดยขอบเขตความรับผิดชอบอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดตามหน้าที่ต่าง ๆ ดังนี้
  • จัดเตรียมคำให้การแก่ลูกความและพยานในการสู้คดี รวมถึงการทบทวนสำนวนและให้คำแนะนำลูกความเพื่อปรับแก้ร่างคำให้การ
  • ร่างเอกสารเกี่ยวกับคดี
  • จัดหาเอกสารประกอบการสู้คดี เช่น คำให้การของพยาน รายงานทางการแพทย์ และอื่น ๆ
  • ให้ความช่วยเหลือลูกความในการเตรียมตัวและติดตามไปกับลูกความในกรณของการให้สัมภาษณ์หรือให้ปากคำ
  • ติดตามสถานะคดีของลูกความกับหน่วยงานภายที่กี่ยวข้อง
  • เป็นตัวแทนลูกความและเข้าเยี่ยมลูกความในสถานกักกันคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย และ
  • เดินทางไปศาลหรือสถานีตำรวจกับลูกความ
 • ระบุเคสรายกรณีที่เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่ UNHCR จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และติดต่อสอบถาม UNHCR เมื่อมีความจำเป็น
 • ที่ปรึกษาทางกฎหมายมีความจำเป็นให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาด้านอื่นๆที่ลูกความจำเป็นต้องได้รับในระหว่างกระบวนการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เช่น ด้านการศึกษา การเงิน การจัดหาที่พักอาศัย และการบริการสุขภาพ และส่งต่อเคสไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าลูกความจะได้รับความช่วยที่จำเป็น
 • ดำเนินงานและจัดการงานรายกรณีให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์รวมถึงการดูแลฐานข้อมูลและการบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนทันเวลา
 • รักษาระดับมาตรฐานความรู้และปฏิบัติงานตามแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร
 • หมั่นหาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและสังคมในปัจจุบันในประเทศต้นทางของผู้ลี้ภัย
 • ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการของคณะทำงานให้สำเร็จลุล่วง
 • ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาและเก็บรักษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
 • มีส่วนร่วมในการประชุมคณะทำงาน การอบรมอื่น ๆ และการปฐมนิเทศตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติตามจริยธรรมไนโรบี(Nairobi Code of Ethics) และหลักจรรยาบรรณ นโยบาย และคู่มือการดำเนินงานของ AAT

 

  

งานเครือข่าย งานผลักดันนโยบาย และการฝึกอบรม  (30%) ให้การสนับสนุน MRN ในด้าน

 • การวางแผนและผลักดันการใช้นโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยผ่านเครือข่ายในประเทศและกลไกสิทธิมนุษย์ชนนานาชาติ
 • พัฒนาแบบแผนและดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้แก่ตัวแทนชุมชนของผู้ลี้ภัยให้สามารถปฏิบัติหน้าเป็นผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
 • สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ในหมู่เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่นเพื่อให้การดำเนินงานราบรื่น
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างชุมชนผู้ลี้ภัยในอำเภอแม่สอด และช่วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือที่เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ลี้ภัยให้แก่ผู้ลี้ภัยในพื้นที่
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ทำงานโดยขึ้นตรงต่อ Refugees Response Team Lead

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เป็นนักกฎหมายที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทยหรือได้รับปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
 • มีความเข้าใจและ/หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายในประเทศไทย (เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายการจ้างงาน กฎหมายคนเข้าเมือง รวมถึงการจับกุม ควบคุมตัว และประกันตัว)
 • มีทักษะในการสัมภาษณ์ลูกความและวิเคราะห์สถานการณ์ มีทักษะในการเขียนร่างคำให้การและการผลักดันในการใช้กฏหมาย หรือมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้
 • มีทักษะในการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูด
 • มีความสามารถในการริเริ่มและรับผิดชอบงานและโครงการต่าง ๆ รวมถึงดำเนินการติดตามงานด้วยตนเอง สามารถบริหารเวลาเพื่อให้งานต่าง ๆ เสร็จลุล่วงตามกำหนด ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจในรายละเอียด
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office, Gmail, Google Drive และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

(Docs, Sheets, Calendar เป็นต้น) ได้เป็นอย่างดี

 • พูดและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว (เนื่องจากจำเป็นต้องประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย)

 

คุณสมบัติอื่นๆที่ต้องการ

 

 • มีความเข้าใจและสามาารถแก้ปัญหาประเด็นความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยรวมถึงการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลี้ภัยในประเทศไทย
 • ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีสัญชาติไทยผให้เข้าถึงบริการด้านสังคมสงเคราะห์และความช่วยเหลือที่จำเป็นต่าง ๆ ในประเทศไทย
 • ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ตัวแทนชุมชนให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานทางกฎหมายแก่ชุมชนของตนเอง(Community paralegal programs) หรือมีความรู้เกี่ยวการสร้างกลไกให้ความคุ้มครองชุมชนผู้ลี้ภัยด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน(community protection mechanisms)
 • ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง (เช่น เหยื่อผู้รอดชีวิตจากอาชญากรรม ความรุนแรงทางเพศและเพศสภาวะ การทรมาน การค้ามนุษย์ ภาวะชอกช้ำทางใจ และ/หรือกลุ่มที่เผชิญปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร การไร้ที่อยู่อาศัยและขาดการดูแลรักษาจากแพทย์ แรงงานที่ต้องทำงานที่มีความเสี่ยง)
 • ทำงานร่วมกับล่ามอย่างมีความเป็นมืออาชีพและรักษาจริยธรรมในการดำเนินงาน
 • จัดทำรายงานโครงการต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริจาค และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 • สร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือเมียนมาได้ (เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ AAT ใช้ในการสื่อสาร)

เงินเดือนและสวัสดิการ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายจะได้รับเงินเดือน 25,000 บาท ประกันสุขภาพ วันหยุดประจำปีและวันลาอื่น ๆ

 

การทำงานและสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายเป็นงานประจำ มีสัญญาจ้างงาน 1 ปี โดยจะประจำการที่แม่สอด ประเทศไทย

ผู้สมัครพึงทราบด้วยว่าชั่วโมงการทำงานต้องมีการยืดหยุ่นบ้างเพราะมีงานที่จำเป็นต้องทำให้ลุล่วงนอกเวลาทำการ

 

ขั้นตอนในการสมัคร

อัพโหลดประวัติการทำงานและจดหมายแนะนำตัวในระบบ BambooHR Portal Asylum Access   โดยอธิบายเหตุผลในการสมัคร คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง วันที่ต้องการเริ่มงาน เงินเดือนที่ต้องการ และช่องทางที่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งนี้ในจดหมายแนะนำตัว 

สมัครที่นี่  https://asylumaccessco.bamboohr.com/careers/154?source=aWQ9MjI%3D

วันปิดรับสมัคร  จะปิดรับเมื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการบรรจุแล้ว ทั้งนี้เฉพาะผู้สมัครที่เข้ารอบสุดท้ายเท่านั้นจะได้รับการติดต่อไป

 

Asylum Access เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องความเท่าเทียมกัน ยอมรับความหลากหลายในองค์กรโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่ให้เกียรติพนักงานทุกคน และเล็งเห็นถึงคุณค่าในทักษะของผู้ที่เคยเผชิญปัญหาการพลัดถิ่น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีประสบการณ์ดังกล่าวมาร่วมงานกับเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าดูได้ที่เว็บไชต์ www.asylumaccess.org

 

 

 

 

MRN in collaboration with Asylum Access Thailand

 Seeks Legal Advisor, based in Mae Sot, Thailand

 

 

 

Advancing Legal Rights Protection for New Refugees Project aims to contribute to, protect and expand the rights of new refugees in Thailand, especially those who fled because of exercising their basic rights and freedoms. To that end, the key interventions include providing  legal assistance, training community members as paralegals and community representatives, and advocating for improved protections.

This project is a joint implementation with the MRN, and will require strengthening the coordination among, and ensuring the input of, MRN members throughout the lifespan of the project. The expertise shared by these members will underpin the development of strategy, outreach, and execution of this project. AAT will play a vital role in co-managing the legal services with HRDF and RRLP, and managing the administration process with the support of MRN members.

 

Position Description

 

Under the day to day guidance of the AAT Emergency Response Team Lead, the Legal Advisor will be responsible for providing legal assistance to the new refugee populations in the Mae Sot area of Thailand. The Legal Advisor acts as legal representative of clients when engaging with the justice system for the protection and expansion of the rights of new refugees. Key duties include researching the law and consulting with partners to provide clients with legal advice; enabling access to safety and basic needs coverage through advice, networking and referrals; and conducting group legal clinics in collaboration with and following training of community paralegals.

 

​​Key Responsibilities

 

Case Management and Legal Assistance  (70%):

 

Under the regular guidance of AAT, HRDF and RRLP staff, and in consultation with other MRN members:

 • Conduct intake and screening interviews for, and provide individualized legal advice and assistance to, refugee clients facing protection concerns and issues involving Thai law (depending on urgency of the matter, advice may need to be provided on a walk-in basis, as on-call legal advisor);
 • Undertake research on country of origin information (COI) to determine refugee claim and assess credibility, and for general research purposes;
 • Conduct group workshops for clients on long-term legal solutions, protection issues and Thai law;
 • Provide full legal representation and short services for clients facing protection concerns and issues involving Thai law . This may include (but is not limited to):
  • Preparing client and witness statements, including reviewing and providing feedback on client-drafted statements;
  • Drafting legal case materials;
  • Obtaining documents to support client cases such as witness statements, medical reports, etc.;
  • Preparing clients for and accompanying clients to interviews;
  • Following-up with external organizations on the status of client cases;
  • Representing and visiting clients in Immigration Detention Centers; and
  • Accompanying clients to the courts or police stations.
 • Identify cases appropriate for special consideration by UNHCR and undertake inquiries to UNHCR;
 • In the course of undertaking legal assistance, briefly identify clients’ extra-legal needs (e.g. education, financial assistance, housing, healthcare), and refer clients to external organizations working in these areas to ensure these needs are met;
 • Undertake comprehensive case management practices, including maintaining database records and keeping detailed notes of all case work activities;
 • Maintain good working knowledge of relevant guidelines, processes and procedures;
 • Maintain good working knowledge of current political and social situation in Country of origin;
 • Assist in developing and implementing team policies and procedures;
 • Assist in developing and maintaining data collection and trends analysis;
 • Attend and contribute to team meetings and other trainings and orientations as required; and
 • Adhere to the Nairobi Code of Ethics, and AAT Code of Conduct, policies, and manuals.

 

Relationship Building, Networking, Advocacy and Training Support (30%):

 

 • Support the MRN in:
  • Policy and advocacy efforts on issues affecting new refugees, via domestic networks and international human rights mechanisms;
  • Developing and delivering training modules for community paralegals;
 • Build and maintain strong relationships with staff and operational partners to ensure smooth running of operations;
 • Build and maintain strong relationships with refugee communities in Mae Sot, and facilitate communication of accurate information so as to enable the fulfillment of refugee rights; and
 • Other work as assigned by the supervisor.

 

Reports to:  Refugees Response Team Lead 

 

Minimum Qualifications

 • Qualified lawyer in Thailand or a bachelor’s degree in law or closed related subject in Thailand;
 • Understanding of and/or experience working in Thai domestic law (e.g. criminal, employment, and immigration including arrest, detention and bail);
 • Client interview, analysis, drafting and advocacy skills, or desire to develop in these areas quickly;
 • Written and verbal communication skills;
 • Ability to take initiative and ownership of cases and projects, proactively follow up, manage multiple deadlines, and work effectively with a high attention to detail;

 

 • Advanced working knowledge of Microsoft Office, Gmail, Google Drive and related tools (Docs, Sheets, Calendar, etc.); and
 • Ability to fluently speak and write in Thai (as the position will require liaising with Thai entities).

 

Preferred Qualifications

 

Knowledge of/experience in:

 

 • Addressing protection concerns in Thailand;
 • Assisting vulnerable non-nationals access social services and supports in Thailand;
 • Community paralegal programs and community protection mechanisms;
 • Working with individuals in vulnerable situations (such as survivors of crime, sexual and gender-based violence (SGBV), torture, trafficking, trauma, and/or those facing food insecurity, homelessness, lack of medical care and/or lack of safe and dignified employment);
 • Working with interpreters and ensuring related professional and ethical standards are met;
 • Reporting on projects financed by international donors and fulfilling project requirements;
 • Building relationships and partnerships with external parties;
 • Ability to communicate in English or Burmese (as English is the working language of AAT)

 

Salary and Benefits

The Legal Advisor will receive a monthly payment of THB 25,000 per month, health insurance and vacation and other leave days.

 

Hours and Location of Work

The Legal Advisor is a full-time, 1 year contract position based in Mae Sot, Thailand.  Candidates should be aware that some flexibility regarding working hours is required in order to complete duties outside of standard office hours.

 

Application Instructions to Candidates

Upload your resume and a cover letter via Asylum Access online portal BambooHR. https://asylumaccessco.bamboohr.com/careers/154?source=aWQ9MjI%3D

  In your cover letter, please describe your reasons for applying, relevant qualifications, preferred start date, expected salary and how you learned about the position. 


Deadline of application: until the position is filled. and only shortlist candidate will be contacted

 

Asylum Access is an equal opportunity employer. We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees. We value the expertise of those who have experienced displacement, and encourage people with such lived experience to apply. For more information about our organization, visit www.asylumaccess.org_._

Contact : thailand@asylumaccess.org


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน / Officerนักกฎหมาย / Lawyer
Jobs have not expired

Editorials

View more

Lasted contents

View more