webmaster@thaingo.org

Senior Programme Development Officer

Back
: THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (Public Organization)
: 4 Oct 2023
31 / October / 2023

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประเทศไทย ในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน ภารกิจสำคัญของ TIJ ประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมให้เกิดการอนุวัติ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง สำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (UN Bangkok Rules) รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานสหประชาชาติอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านเด็กและสตรีในกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเด็นสำคัญต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ เช่น หลักนิติธรรม การพัฒนา สิทธิมนุษยชน สันติภาพ และความมั่นคง

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: ดำเนินการออกแบบ พัฒนาหลักสูตร และดำเนินการฝึกอบรมผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน บรรทัดฐาน ระหว่างประเทศ รวมถึงการร่วมพัฒนา TIJ Academy ให้สามารถสร้างรายได้ ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในมิติอื่นๆ ด้วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเด็นทางวิชาการด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตลอดจนนโยบาย สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ เพื่อนำประเด็นที่น่าสนใจ มาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องไปตามทิศทางความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย และบทบาท หน้าที่ ภารกิจขององค์กร
 2. พัฒนาองค์ความรู้ จัดทำเนื้อหาและกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตลาด รวมทั้งประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด
 3. ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย นโยบายองค์กร ประเทศ และปัญหาความท้าทายของภูมิภาค รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะทาง
  (specialised training) ที่ส่งเสริมการพัฒนาการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมถึงส่งเสริมการนำหลักการภายใต้มาตรฐาน บรรทัดฐานระหว่างประเทศ และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ไปสู่การปฏิบัติ
  ในประเทศ และภูมิภาค
 4. สนับสนุนการจัดและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้
 • ประสานงานการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และสนับสนุนบทบาทวิทยากรของหลักสูตร
 • ติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงานนี้

การศึกษา: ปริญญาตรี ขึ้นไป             สาขา :   สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์:  3 - 7ปี ด้าน : งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มาตรฐานระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน งานบริหารโครงการในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ : ดีมาก เนื่องจากต้องประสานงานกับหน่วยงานสหประชาชาติ หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

HOW TO APPLY
ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาทางอีเมล์ hr@tijthailand.org คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้สมัครจากจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) และจะติดต่อกลับเฉพาะผู้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมเบื้องต้นทางอีเมล์และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเท่านั้น

 

 

Contact : hr@tijthailand.org /094-5475101

Comments

ขณะนี้มีเวปไซด์ปลอม หลอกให้โอนเงินบริจาคในนาม Oxfam โดยใช้ชื่อว่า th-oxfam.org กับ th-oxfam.com จึงขอแจ้งมา ณ ที่นี้ว่าปัจจุบัน องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทยไม่ได้เปิดระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆ ทั้งสิ้น
โปรดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเงินบริจาคจากท่าน

At present, there are fake website under the names of th-oxfam.org and th-oxfam.com asking for donation, therefore, kindly be informed that Oxfam in Thailand currently does not accept any individual donation from the public and does not conduct any fundraising activity.
Please beware of donation scams!


เตือนภัย! ขณะนี้มีเว็บไซต์ปลอมและกลุ่มไลน์หลอกให้โอนเงินบริจาคให้แก่ Save the Children Thailand ทางมูลนิธิขอแจ้งว่าเว็บไซต์ของเรามีเพียง http://thailand.savethechildren.net เท่านั้น Save the Children Thailand ไม่อนุญาตให้บุคคลใดเรียกร้องและรับเงินบริจาคแทนมูลนิธิ และจะไม่ขอเงินบริจาคผ่านทางไลน์ หากท่านสงสัยว่าอาจจะกำลังถูกหลอกลวง กรุณาแจ้งตำรวจได้ทาง https://www.pct1599.net

Beware! There are currently fake websites and unauthorised LINE groups calling for donation, falsely claiming to be associated with Save the Children Thailand. Please be informed that our official website is http://thailand.savethechildren.net. We do not authorise any individuals to call for and accept donations on our behalf, and never ask for donations through LINE. If you have concerns that you are being deceived, please report directly to the police reporting channel - https://www.pct1599.net.

About Us

เว็บไทยเอ็นจีโอ สนับสนุนการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์และเผยแพร่แนวคิดวัฒนธรรมเสรี เนื้อหาในเว็บไซต์ไทยเอ็นจีโอดอทโออาจี ท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงท่านระบุที่มาและห้ามทำการค้า

ThaiNGO Team

ติดต่อประสานงาน - Contact
Tel : 099-014-3797

ผู้ดูแลเว็บ - Webmaster
Tel : 080-078-4016

บรรณาธิการ - Editor
Tel : 082-178-3849

Email : webmaster@thaingo.org

Office Hours : Mon-Fri , 9.00-17.00

Contact Info

2044/23 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

2044/23 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bankok 10310

+662 314 4112