There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน Social and Educational Coordinator (Teacher / ECD specialist/ Care taker)” (Chiang Mai)

ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน Social and Educational Coordinator (Teacher / ECD specialist/ Care taker)”  (Chiang Mai)

Organization : มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก

 

ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน Social and Educational Coordinator (Teacher / ECD specialist/ Care taker)”  (Chiang Mai)

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก(Kids Home Development Network Foundation) (Baan Dek Foundation (previously known as Kids Home Foundation))เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นกลาง ไม่ข้องเกี่ยวกับความเชื่อด้านการเมืองและศาสนา ให้ความช่วยเหลือและอนุเคราะห์เด็กด้อยโอกาสและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างและสลัมประมาณ 1000 คน ในจังเหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนด้านด้านการศึกษา การให้ความช่วยเหลือรายบุคคล การปกป้องคุ้มครองเด็กและสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาเด็กเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและให้โอกาสได้มีอนาคตที่ดีกว่าเดิม

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กกำลังมองหาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง “ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน”  (ครูในชุมชน / ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพัฒนาการเด็กปฐมวัย / ผู้ดูแลเด็ก)ที่มุ่งมั่นทำงานในการช่วยให้เด็กด้อยโอกาสรวมทั้งเด็กที่อาศัยอยู่ในชุมชนแรงงานต่างด้าว ตำแหน่ง “ครูผู้ดูแลเด็กและประสานงานชุมชน” จะทำงานภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการของมูลนิธิในจังหวัดเชียงใหม่

เริ่มทำงาน / เงื่อนไข: เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ / พนักงานประจำสัญญาจ้างรายปี

สถานที่ปฏิบัติการ: มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ข้างเคียง

บทบาทและความรับผิดชอบ

  • ช่วยดูแลและเลี้ยงดูเด็ก / จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยให้เด็กเล็ก รวมทั้ง จัดการศึกษาประจำวัน ให้กับเด็กโตและครอบครัว (ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ) ส่วนใหญ่อายุ 0-6 ปี และมีบางส่วนอายุมากกว่า
  • จัดกิจกรรมการศึกษาแบบไม่เป็นทางการให้เด็กและครอบครัวในชุมชน
  • ให้คำปรึกษาและดำเนินการในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ให้ลุล่วงไปตามโปรแกรมช่วยเหลือที่วางไว้
  • ประสานงาน รายงาน และ ส่งต่อเคสที่ประสบปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่สังคมฯ
  • ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
  • ทำงานภาคสนามในการประเมินผล,รายงาน,ติดตามเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ
  • ช่วยงานในการทำงานด้านธุรการหรืออื่นๆในโครงการ
  • ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานต่างในพื้นที่ เช่น โรงเรียน สถานพยาบาล สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง
  • ช่วยงานในโครงการอื่นๆของมูลนิธิ

 

 ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้:

สัญชาติ: ไม่จำกัด  (หากไม่ใช่สัญชาติไทย มูลนิธิจะไม่รับผิดชอบเรื่องเอกสารการเข้าเมือง อาทิ passport, visa, work permit / documents for the position) 

อายุ:    ไม่จำกัด

การศึกษา: ไม่จำกัด แต่หากมีการศึกษาในปริญญาตรี (การศึกษา ปฐมวัย,จิตวิทยาเด็ก สังคมสเคราะห์ ฯลฯ) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประสบการณ์:มีประสบการณ์หรือความรู้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็กปฐมวัย การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ(NFE)  (ทำงานในสถานรับเลี้ยงเด็ก ,เนอสเซอรี่, โรงเรียน,การดูแลเด็กปฐมวัย มูลนิธิที่ทำงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ) 


ทักษะด้านภาษา: ทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทยที่ดีเยี่ยม

 ทักษะการสื่อสารอื่นๆ:  ภาษาอังกฤษ / ภาษาพม่า /  ชนเผ่า / ไทใหญ่ / เขมร  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะอื่น ๆ :ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการไปปรับใช้กับเด็กและครอบครัว  ที่มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อเด็กและสังคม เข้าใจการทำงานกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  ทักษะการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม ยืดหยุ่น อดทน คำนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ กระตือรือร้นในการทำงานกับเด็ก มีพลังในการทำงาน มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ มีมนุษยธรรม คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก

เวลาการทำงานจันทร์-ศุกร์  (9:00 - 19.00 น. ตารางเวลายืดหยุ่น) (อาจมีการทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์)

ค่าตอบแทน เงินเดือน: เริ่มต้นที่ 11,000 บาท/เดือน (สามารถเจรจาได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และคุณสมบัติ) + สวัสดีการอื่นๆ (ค่าอาหาร, การเดินทาง,โทรศัพท์, ชุดพนักงาน, ประกันสังคม  ฯลฯ)

เริ่มทำงาน / เงื่อนไข: เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ / พนักงานประจำสัญญาจ้างรายปี 

กรุณาส่งประวัติของคุณ  Resume/CV จดหมายสมัครงาน /จดหมายแนะนำและบุคคลอ้างอิง  หรือ หากมีคำถามเพิ่มเติม ในการสมัครงาน ทำโดยผ่านการติดต่อทาง Email เท่านั้น, โดย ส่งอีเมล์มาที่ werapong@baandekfoundation.org ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 

เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวนหนึ่งจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ(ยืดหยุนสำหรับตำแหน่งนี้)  มูลนิธิฯมีนโยบายการให้โอกาสเท่าเทียมและผู้สมัครได้รับการคัดเลือกจะพิจารณาจากประสบการณ์และประวัติการทำงานในอดีต ความสำเร็จ ทัศนคติที่สอดคล้องกับมูลนิธิและ เหมาะสมกับกับความต้องการของท้องถิ่น

**ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้นจะได้รับการติดต่อกลับ

ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองเด็กของมูลนิธิฯ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางมูลนิธิ(ดูรายละเอียดโครงการต่างๆของมูลนิธิฯเพิ่มเติม ได้ที่ www.baandekfoundation.org)

Contact : werapong@baandekfoundation.org

 

Contact : werapong@baandekfoundation.org


Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more