There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

พนักงานขับรถ ปัตตานี

ความเป็นมาของโครงการ:

 

หมอไร้พรมแดนประเทศไทย (Doctors Without Borders Thailand) ได้มีส่วนร่วมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆในการจัดฝึกอบรมการเยียวยาทางจิตใจเบื้องต้นใน 4 จังหวัดด้วยกันเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมเหล่านี้ได้รวมถึงการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับองค์กรหมอไร้พรมแดนและความเป็นกลางของเรา และได้มีการพัฒนาความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่รวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่และกรมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยอีกด้วย องค์กรหมอไร้พรมแดนนั้นได้จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2560

 

ทางองค์กรหมอไร้พรมแดนกำลังเริ่มโครงการเพื่อให้บริการทางด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งรวมถึงบริการทางด้านการแพทย์และกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน และระบบการส่งต่อที่เหมาะสมตามความจำเป็นในพื้นที่ โดยโครงการนี้จะดำเนินการในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส หมอไร้พรมแดน จะทำงานเพื่อเสริมสร้างระบบการบริการสุขภาพจิตที่มีอยู่และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นผ่านการฝึกอบรมและการให้บริการทางด้านสุขภาพจิตโดยมุ่งเน้นที่กลุ่มผู้หญิงและกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง หมอไร้พรมแดนเป็นองค์กรทางการแพทย์ที่ไม่ใช่องค์กรทางการเมือง ไม่ใช่องค์กรศาสนา และไม่เลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติศาสนาเชื้อชาติหรือเพศ

วัตถุประสงค์หลัก

ปฏิบัติหน้าที่ในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารที่ได้รับอนุญาตโดยพาหนะของหมอไร้พรมแดน เช็คสภาวะทางเทคนิคและความปลอดภัยตลอดจนเคารพกฎจราจรภายในประเทศและกฎความปลอดภัยขององค์กรหมอไร้พรมแดนเพื่อให้บริการที่ปลอดภัยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบสภาพทางเทคนิคของพาหนะที่ได้รับมอบหมายทุกวัน (สภาพของยาง, น้ำมันเชื้อเพลิง, เบรค, อุปกรณ์วิทยุ, อะไหล่, ฯลฯ) ตรวจสอบรายการตามสมุดบันทึกของหมอไร้พรมแดนทุกสัปดาห์ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะเมื่อจำเป็น และดูแลทำความสะอาดเพื่อให้แน่ใจว่ายานพาหนะนั้นสามารถขับเคลื่อนในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมทั้งสามารถปฏิบัติงานส่งมอบงานถ้ามีบุคคลอื่นใช้ยานพาหนะต่อ
 • เช็คความเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้โดยสารในรถ ขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามข้อจำกัดความเร็วและกฎจราจรในประเทศรวมทั้งหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของหมอไร้พรมแดนเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางถนน
 • ดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนมีเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดก่อนที่จะเดินทางและตรวจสอบว่าพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานของหมอไร้พรมแดนได้ตกลงยินยอมเซ็นความรับผิดชอบก่อนที่จะใช้รถ
 • ตรวจสอบสินค้าที่บรรทุกเข้าหรืออกจากยานพาหนะให้ถูกต้อง ส่งเอกสารไปยังผู้รับสินค้า ตรวจสอบสถานะของสินค้าที่จัดส่ง ส่งคืนเอกสารที่ครบถ้วนต่อโลจิสติกส์และตรวจสอบว่าสินค้านั้นมีเอกสารที่จำเป็น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของยานพาหนะทั้งหมดและใบขับขี่ของผู้ขับขี่นั้นถูกต้องและอยู่ในยานพาหนะ
 • แจ้งผู้จัดการของสายงานถ้ามีเหตุการณ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้โดยสารและ/หรือสินค้า
 • มีความรู้วิธีการใช้วิทยุ รหัส หมายเลขโทรศัพท์ และตัวอักษรวิทยุทุกประเภท และสื่อสารกับฐานตามนโยบายการสื่อสารของหมอไร้พรมแดนเพื่อแจ้งตำแหน่งของผู้ขับขี่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้
 • มีความรู้จักและเคารพกฎความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของยานพาหนะ โดยเฉพาะความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร จุดตรวจและด่านต่างๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนทราบและเคารพกฎความปลอดภัย
 • รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในคลังของยานพาหนะจะถูกเก็บและเก็บไว้อย่างดี
 • ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบรายวัน/รายสัปดาห์ที่กำหนดของยานพาหนะ
 • ดูแลความสะอาดของยานพาหนะทั้งภายในและภายนอก
 • สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานทางเทคนิคได้ทันที
 • มีบทบาทในเชิงบวกในชีวิตของทีมงานเสมอ และมีส่วนร่วมในจิตวิญญาณที่ดีและกระตือรือร้นของทีม
 • ให้ความช่วยเหลือในการประชุม/การฝึกอบรมที่หมอไร้พรมแดนได้จัดขึ้นถึงแม้จะเป็นก่อนหรือหลังเวลาทำงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่หัวหน้างานกำหนด

คุณสมบัติ

การศึกษา

 อ่านออก เขียน ฟัง พูดภาษาไทยได้คล่อง และมีใบขับขี่รถยนต์ มีความรู้ทางถนนเป็นอย่างดี

ประสบการณ์

•       มีประสบการณ์ในการขับขี่อย่างน้อย 2ปี

•       มีประสบการณ์ในการขับขี่ยานพาหนะอื่นๆเช่น 4x4 เรือ รถจักรยานยนต์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

•       มีประสบการณ์ในการทำงานกับหมอไร้พรมแดนหรือองค์กรNGOอื่นๆจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ภาษา                        

ภาษาท้องถิ่น ภาษาไทย

ความรู้

•       ความรู้ทางด้านเทคนิคเบื้องต้น

•       ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถนนในพื้นที่ของภารกิจ

ความสามารถและทักษะในการปฎิบัติงานของผู้สมัคร

•       ผลลัพธ์และการแนะแนวเชิงคุณภาพ Results and Quality Orientation L1

•       การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน Teamwork and Cooperation L1

•       ความยืดหยุ่นในพฤติกรรม Behavioural Flexibility L1

•       ภาระความรับผิดชอบตามหลักการองค์กรหมอไร้พรมแดน Commitment to DWBT Principles L1

•       การจัดการความเครียด Stress Management L2

วิธีการสมัครงาน

สมัครโดยส่งประวัติส่วนตัวพร้อมจดหมายแรงจูงใจโดยอ้างอิง “DRIVER-DWBT” ส่งอีเมลไปยัง dwbt.recruitment@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร: วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 การตอบกลับจะถูกส่งไปยังผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น

Contact : dwbt.recruitment@gmail.com


Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more