There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Project Coordinator - Child Protection and Empowerment)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Project Coordinator - Child Protection and Empowerment)

Organization : สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ

Organization: สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ

ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็ก (Project Coordinator - Child Protection and Empowerment)

สังกัด: สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย

ภารกิจหลักของตำแหน่งงาน: ช่วยหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่นโยบายและวิจัยอาวุโสดูแล และประสานงานด้านงานวิจัย งานวิเคราะห์นโยบาย โครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยทั้งในระหว่างประเทศ ตลอดจนงานด้าน การรณรงค์เชิงนโยบาย (policy advocacy) การสร้างความสามารถ (capacity building) เพื่อสนับสนุนให้โครงการที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

-         ช่วยหัวหน้าโครงการและเจ้าหน้าที่นโยบายและวิจัยอาวุโสดูแล และประสานงานสำหรับโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย และงานรณรงค์เชิงนโยบาย รวมถึงงานด้าน capacity building ทั้งในและระหว่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว้

-         ค้นคว้า ศึกษา รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย

-         ประสานงานด้านข้อมูลกับทั้งในและต่างประเทศ พร้อมช่วยเหลือละทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่นโยบายและวิจัยอาวุโสเพื่อแปลรายงาน บทความทางวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยในโครงการที่ได้รับมอบหมาย

-         ศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจในนโยบาย และมาตรฐานด้านการต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนงานด้านต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม

-         ศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการทำงาน

-         มีส่วนร่วมในการริเริ่ม และนำเสนอโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัย เพื่อให้สอดคล้อง และส่งเสริมกับแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

-         ช่วยเหลือและทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่นโยบายและวิจัยอาวุโสเพื่อติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร ตลอดจนประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้การจัดประชุม และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และสอดคล้องตามแผนงานที่กำหนด

-         สนับสนุนการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเป็นไปแนวทางที่สอดคล้องตามทิศทางความร่วมมือระหว่างประเทศ

-         ประสานงานการจัดประชุม จัดกิจกรรมทางวิชาการ และจัดฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการความร่วมมือ และโครงการศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร:

  • ติดต่อ ประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • ยอมรับ และร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่างๆ ของสถาบันเป็นไปอย่างราบรื่น ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน:

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา : รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้าน : งานวิชาการ การจัดทำโครงการงานวิจัย งานด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ด้านการทำงานติดต่อประสานงานกับทั้งทางภาครัฐ และเอกชน

วิธีการสมัคร : ส่งจดหมายนำ (Cover Letter) และประวัติส่วนตัว (Resume) ทางอีเมล์ hr@tijthailand.org

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ หรือ โทร 02 118 9400 ต่อ 117

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tijthailand.org/main/th/footer/14

ปิดรับสมัคร วันที่ 8 ตุลาคม 2560

 

Contact :


Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more