There are 2 websites that ThaiNGO team support are thaingo.org and thaingo.in.th.

เว็บที่ดูแลโดยทีมงานไทยเอ็นจีโอมี 2 เว็บเท่านั้นคือ thaingo.org และ thaingo.in.th

Start your job search

หัวหน้างานภาคสนาม (Field Supervisor)

หัวหน้างานภาคสนาม (Field Supervisor)

Organization : องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ โครงการประเทศไทย

Ref: NPA/TH/HD/085/2017

รับสมัครด่วน

 

องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์เป็นองค์กรด้านมนุษยธรรมที่มีรากฐานมาจากการเคลื่อนไหวด้านแรงงานของนอร์เวย์ องค์การฯ ทำงานในระดับนานาชาติด้านการพัฒนาแบบภาคีและการลดอาวุธด้านมนุษยธรรม รวมทั้งการให้บริการกู้ชีพการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ให้ที่พักพิง และการผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสังคม องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์มีสมาชิกจำนวนมากกว่า 9,500 คนในนอร์เวย์ และมีเจ้าหน้าที่ 2,200 คนทั่วโลก เราทำงานใน 39 ประเทศทั่วโลก

 

องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ โครงการในประเทศไทย ในปัจจุบัน ทำงานร่วมและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ  ในปี ค.ศ. 2017 องค์การฯ ได้ดำเนินการโครงการ “การสำรวจขั้นพื้นฐานของการปนเปื้อนทุ่นระเบิด / สรรพาวุธที่ยังหลงเหลือจากสงครามในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและตราด” ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่ 3 และ 2

 

ประเทศไทยยังมีปัญหาที่สำคัญมากเกี่ยวกับทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงครามอื่นๆ มีการปนเปื้อนของทุ่นระเบิดตามพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างรุนแรงเป็นบริเวณกว้าง จากความพยายามในการสำรวจครั้งอดีตมีการระบุพื้นที่ขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะมีทุ่นระเบิด แต่พื้นที่ดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกินไปและไม่สามารถกำหนดขอบเขตการปนเปื้อนได้อย่างสมเหตุสมผล ปัญหาทุ่นระเบิดในประเทศไทยยังไม่มีระบุอย่างชัดเจน   

 

การสำรวจนี้ จะได้รับผลมาจากการสำรวจตามหลักฐานที่ไม่เป็นทางเทคนิค ซึ่งจะทำให้ได้ผลสำรวจที่ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจทางเทคนิคร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น การสำรวจจะช่วยปลดปล่อยพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบัน ความกลัวจากภัยทุ่นระเบิด / วัตถุระเบิดที่ตกค้างจากสงคราม กีดขวางการเริ่มดำเนินการเตรียมดินสำหรับเพาะปลูก และการพัฒนา / ธุรกิจอื่นๆ

 

ถึงแม้ทักษะเชิงเทคนิคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแต่ไม่จำเป็นสำหรับตำแหน่งนี้ คุณสมบัติหลักที่ต้องการ คือ ทักษะการติดต่อ ประสานงาน รวมทั้ง ความสามารถในการวางแผนและจัดการงานภาคสนาม รวมถึงความสามารถในการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่ทีม  

 

ข้อมูลเพิ่มเติมขององค์การฯ กรุณาค้นได้ที่ www.npaid.org  และ Facebook: Norwegian People’s Aid Thailand

 

องค์การฯ ต้องการรับสมัคร หัวหน้างานภาคสนาม 1 ตำแหน่ง

 

ตำแหน่ง          หัวหน้างานภาคสนาม 1 ตำแหน่ง

แผนก/โครงการ/ประเทศ แผนกการลดอาวุธด้านมนุษยธรรม / โครงการประเทศไทย

หัวหน้างาน      เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operation Officer)

เริ่มงาน           โดยเร็วที่สุด

 

ความรับผิดชอบทั่วไป

ตำแหน่งนี้เน้นการวางแผนงานประจำวัน การมอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ ควบคุม สั่งการ วิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการคุณภาพ การตัดสินใจ และการประสานงานกับเอ็นพีเอ สำนักงานกรุงเทพฯ

 • รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการการปฏิบัติการด้านทุ่นระเบิดของเอ็นพีเอภาคสนาม รวมทั้ง (แต่ไม่ได้มีเพียงเท่าที่ระบุ)
 • ปฏิบัติการสำรวจและกวาดล้าง
 • การบริหารจัดการคุณภาพ
 • วางแผนและรายงาน
 • การประเมินผลกระทบ (ไอเอ)/ การประเมินหลังการกวาดล้าง (พีซีเอ)
 • การบริหารจัดการชุดปฏิบัติงานและเจ้าหนาที่
 • การบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องมือและยานพาหนะ

การปฏิบัติงานในหน้าที่ข้างต้น ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติและระเบียบปฏิบัติประจำของเอ็นพีเอ

 • มอบหมายหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามและบริหารจัดการโดยสอดคล้องกับความจำเป็นทางด้านการปฏิบัติการและงานธุรการ การบริหารจัดการทั่วไปอื่นๆ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการโครงการ

 

หน้าที่เฉพาะเจาะจง

 • ติดตามและบริหารจัดการงานปฏิบัติการภาคสนามทั้งหมด
 • แจ้งสถานะของกิจกรรมและความคืบหน้าในภาคสนามที่เป็นปัจจุบันให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (และผู้จัดการโครงการ) เป็นรายวัน
 • ควบคุมดูแลหัวหน้าชุดให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของชุดสำรวจ (สำหรับแต่ละชุด) และปรับแผนตามที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แผนปฏิบัติงานของชุดสำรวจจัดทำขึ้นโดยยึดตามแผนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน (Pre-Deployment Plan) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและได้รับอนุมัติแผนจากผู้จัดการโครงการ แผนปฏิบัติงานของชุดสำรวจมีรายละเอียดกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรประจำวัน
 • ควบคุมดูและหัวหน้าชุดอย่างใกล้ชิดให้ดำเนินการสำรวจด้วยคุณภาพที่สูงและสอดคล้องกับแผนก่อนริ่มปฏิบัติงานและแผนการปฏิบัติงาน ติดตามชุดสำรวจแต่ละชุด (หมุนเวียนกันไป) ไปพเยี่ยมหมู่บ้านและพื้นที่ภาคสนาม เมื่อเจ้าหน้าที่ในชุดสำรวจแต่ละชุดมีการปฏิบัติงานที่เบี่ยงเบนออกจากแผนหรือวิธีการทำงานที่เหมาะสม ให้หยุดหัวหน้าชุดไม่ให้เบี่ยงเบนต่อไป รายงานผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทันทีเมื่อมีเหตุสำคัญใดๆ เกิดขึ้น

 

ข้อพิจารณาอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณขององค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ รวมทั้งเป็นตัวแทนขององค์การฯ ด้วยความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

 

องค์การฯ เน้นความสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรง ทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ความโปร่งใส และความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและสภาวะที่ยากลำบาก วัตถุประสงค์หนึ่งขององค์การฯ คือการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพในองค์การฯ และองค์การฯ สนับสนุนให้ผู้สมัครที่เป็นสตรีสมัครงาน

 

ข้อเสนอขององค์การฯ

เงินเดือนที่ดี งานที่น่าสนใจและท้าทาย ที่พักอาศัยซึ่งจัดไว้ให้ด้วยกัน ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุที่ดี

 

วิธีการสมัคร

ขอเชิญผู้สนใจกรอกและส่งใบสมัครงานได้ที่สำนักงานเอ็นพีเอ กรุงเทพฯ และภาคสนามในอ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และอ.บ่อไร่ จ.ตราด ขอรับใบสมัครงานของเอ็นพีเอได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ และภาคสนามดังกล่าว

 

หรือส่งจดหมายสมัครงานและประวัติย่อที่เป็นปัจจุบันมาที่

 

องค์การความช่วยเหลือแห่งประชาชนชาวนอร์เวย์ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

ที่อยู่ c/o ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

183 ถนนสรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ10210

โทรศัพท์/โทรสาร 02 967 8335                                                         

อีเมล npathailand@gmail.com

 

สำนักงานภาคสนาม (อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ)

249-249/1 หมู่ 4 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

 

สำนักงานภาคสนาม (อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด)

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน หมู่ 5 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140

 

วันสิ้นสุดการรับสมัคร วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560

องค์การฯ จะติดต่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกในเบื้องต้นเท่านั้น

 

บุคคลที่ติดต่อได้

น.ส. จารุวรรณ ทิวะศิริ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไปและโลจิสติกส์

มือถือ 081 918 3944 อีเมล jaruwant@npaid.org

น.ส. ศิวพร สวนอยู่ เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล

มือถือ 092 339 2426 อีเมล siwaporns@npaid.org

สำนักงาน 02 967 8335

 

 

EMPLOYMENT ANNOUNCEMENT

 

Norwegian People’s Aid (NPA) is a humanitarian Non-Governmental Organisation (NGO) rooted in the Norwegian Labour Movement. We work with International Development Partnerships, Humanitarian Disarmament (HD), Rescue Service and First Aid, and Asylum and Integration. Norwegian People’s Aid has approximately 9,500 members in Norway and 2,200 staff worldwide. We work in 35 countries around the world.

 

NPA Thailand is currently working in partnership and support to the Thailand Mine Action Centre (TMAC). In 2017, NPA is implementing the “Establishing of the Baseline of Mine/ERW Contamination in Si Sa Ket and Trat provinces Thailand” project in joint-operations with the Humanitarian Mine Action Unit 3 and 2.

                                                                                                                                                                                                                                                      

Thailand has a considerable problem of mines and other explosive remnants of war (ERW). Vast areas along the Thai - Cambodian border are severely contaminated. Past survey efforts have in part identified the larger areas that could be mined but these areas are inflated and fail to represent a realistic scope of contamination.  The landmine problem in Thailand thus remains poorly defined.

 

This Survey is in effect an evidence-based non-technical survey (NTS) that may be enhanced with components of technical survey (TS) to provide greater accuracy where necessary. The survey will free up land where fear from mines/ERW currently impedes cultivation and other development/business initiatives.

 

Even though technical skills are preferable, but it’s not necessary for this position. Main requirements are coordination and communications skills as well as an ability to plan and manage field activities along with the ability to motivate staff.

 

For more information, please visit; www.npaid.org and Facebook: Norwegian People’s Aid Thailand

 

We are currently looking for a Field Supervisor (FS) to work in our Baseline Survey Teams in Thailand.

 

Position:  Field Supervisor 1 position

 

Department/Project/Country: Humanitarian Disarmament (HD) / NPA HD Programme / Thailand

 

Immediate Superior:  Operations Officer

 

Starting Date:  As soon as possible

 

Qualifications:

This position focuses on daily planning, tasking, command and control, analyzing the information, QM, decision making and coordination to NPA External Office in Bangkok.

 • Responsible for the management of NPA field base mine action operations including (but not limited to):
  • Survey and Clearance Operations
  • Quality Management
  • Planning and Reporting
  • Impact Assessment / Post Clearance Assessment
  • Management of teams and personnel
  • Equipment and Vehicle Management
 • The above being conducted in accordance with International and Thailand Mine Action Standards and NPA Standard Operating Procedures.
 • Task and manage the field base staff in accordance with operational and administrative requirements.
 • Fulfil other duties as may be assigned by Operations Manager and Programme Manager

 

Specific duties

 

 • Monitor and manage all field base operations
 • Update OPS (and Programme Manager if required) daily about the activity and progress in the field.
 • Supervise Team Leaders to develop Team Work Plans (for each team) and adjust as required to ensure efficient and effective operations. The Team Work Plan is drafted in accordance with the Pre-Deployment Plan (by OM with Programme Manager’s Approval.) Team Work Plans include details of activities and resources allocation daily.
 • Supervise Team Leaders closely to conduct survey with high quality and in accordance with the Pre-Deployment Plan and Team Work Plans. Accompany each Survey Team (with rotation) to visit villages or fields. Stop the survey team members whenever any deviations occur. Report OM immediately when any serious matters happen.

 

Additional Considerations:

The employee is to abide by the policies and personal codes of conduct set by the Norwegian People’s Aid (NPA) and represent the organisation in a loyal and responsible manner.

We emphasise the importance of strong health, cross-cultural communication skills, transparency, and the ability to work under pressure and difficult conditions. One of NPA's overall objectives is to promote gender equality in the organisation and female candidates are encouraged to apply.

 

NPA offers:

Competitive salary, Interesting and challenging work, free accommodation in a secure based camp environment with food allowance, generous health and accident insurance schemes.

 

How to apply:  

Interested candidates are invited;

To complete and submit the application at NPA BKK office and field office in Khun Han, Si Sa Ket and Bor Rai, Trat provinces.  The NPA job application form will be available at NPA BKK office and field office.  

Or to submit their motivation cover letter and an updated CV to

 

Norwegian People's Aid Thailand (BKK Office)

Address: c/o Thailand Mine Action Centre

183 Songprapa Road, Sigun, Donmuang, Bangkok 10210 THAILAND

Tel. / Fax: +662 967 8335

Email: npathailand@gmail.com

 

Field office (Khun Han, Si Sa Ket province): 249-249/1, Moo 4, Si sub-district, Khun Han district, Si Sa Ket 33150

 

Field office (Bor Rai, Trat province): Khlong Sano Reservoir Project, Moo 5, Non-Si subdistrict, Bor Rai district, Trat 23140

 

Deadline for applications:  On Tuesday 10 October 2017

Only shortlisted candidates will be contacted.

 

Contact persons:

Ms. Jaruwan Tiwasiri, Admin and Logistics Officer, Mobile: 081 918 3944,

Email: jaruwant@npaid.org

Ms. Siwaporn Suanyoo, Information Management Officer, Mobile: 092 339 2426,

Email: siwaporns@npaid.org

BKK office: +662 967 8335

 

Contact : jaruwant@npaid.org / 081-918-3944


Editorials

2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ   ตอนที่ 8  “มึงสร้าง กูเผา”  ประสบการณ์ความพ่ายแพ้ครั้งแรก   กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลย์
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 7  มือปืน
2 ทศวรรษ ThaiNGO ตอนที่ 6  ดุดัน แบบพี่น้องชาวใต้
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 5 โบกรถไปทำข่าว
2 ทศวรรษ ไทยเอ็นจีโอ ตอนที่ 4  เส้นด้ายของความตาย
View more

Lasted contents

ศรีสุวรรณเล็งเอาผิด 219 ส.ว.หากศาลชี้การโหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ไม่ชอบด้วย กม.
2  มาตรฐาน! กันเขตเหมืองหินปูน  แต่ไม่กันเขตทำกินของชาวบ้าน  ออกจากพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท
ศรีสุวรรณจ่อยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลวินิจฉัย กรณี ส.ว.โหวตให้สุชาติเป็น ป.ป.ช.ชอบด้วย กม.หรือไม่
Police Failing to Ensure Right to Protest, Endangering Lives
แถลงการณ์แอมเนสตี้ สหรัฐฯ กรณีการชุมนุมประท้วงจากการณีการเสียชีวิตของ “จอร์จ ฟลอยด์”
View more